วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.แจง 8 ข้อ ค้านร่างฯ วอน ปชช.รอบคอบก่อนลงประชามติ

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ ค้านร่าง รธน. ชัดไม่เป็น ปชต. ทำรัฐบาลอ่อนแอ วอน ปชช.รอบคอบก่อนลงประชามติ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 พรรคเพื่อไทยออกคำแถลงความเห็นของพรรคเพื่อไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มา และบทบัญญัติขัดต่อหลักการประชาธิปไตย เพราะ 1. เป็นผลมาจากการรัฐประหาร เนื้อหาเป็นไปตามความต้องการของ คสช. 2. ลดสิทธิ อำนาจ และทางเลือกของประชาชน 3. ยังคงอำนาจหรือสืบทอดอำนาจของ คสช.ต่อไป โดยหัวหน้า คสช.สามารถใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 4. มียุทธศาสตร์กำหนดไว้ล่วงหน้ายาวนาน คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี และยังกำหนดให้มีกฎหมายปฏิรูปประเทศภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ ระบุต่อว่า 5. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่องค์กรตุลาการและองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีที่มาจากประชาชน คณะรัฐมนตรีอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป 6. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพ 7. ให้อำนาจคณะบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาโดยความเห็นชอบของประชาชน ผูกขาดการวินิจฉัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุมร่วม 5 องค์กร เพื่อวินิจฉัยกรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับ เป็นช่องทางที่อาจนำไปสู่การตีความนอกเหนือจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 8. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่รับไปแล้วแทบจะแก้ไขไม่ได้เลย เพราะกำหนดให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยากยิ่ง ดังนั้น เมื่อร่างรัฐธรรมนูญขาดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชน เนื้อหาก็ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย การจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ขาดดุลยภาพ รัฐบาลอันมีที่มาจากประชาชนอ่อนแอ จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนเจ้าของประเทศควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนออกเสียงลงประชามติ

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ ค้านร่าง รธน. ชัดไม่เป็น ปชต. ทำรัฐบาลอ่อนแอ วอน ปชช.รอบคอบก่อนลงประชามติ 19 พ.ค. 2559 18:20 19 พ.ค. 2559 19:32 ไทยรัฐ