วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่านร่าง ก.ม.พลังงานนิวเคลียร์

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ 144 เสียง ตั้ง กก.คุมเข้มความปลอดภัย ปชช.-สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกฎสากลพลังงานนิวเคลียร์

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปด้วยคะแนน 144 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีจำนวน 152 มาตรา ไม่มีสมาชิกขอแก้ไขและสงวนความเห็น โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ และยังกำหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกำกับและดูแลการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี คณะกรรมาธิการฯได้เพิ่มเติมชื่อร่างจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... เป็นร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... และปรับถ้อยคำให้มีความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ อาทิ กรณีบัญญัติไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ และมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีของยานพาหนะ จึงควรให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ควบคุมดูแลยานพาหนะทางทหารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนการประกอบกิจการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ อาจสร้างความเสียหายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกำหนดความรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว จึงควรให้มีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดจากนิวเคลียร์และรังสีโดยเร็ว เพื่อกำหนดให้มีการประกันภัย การจัดตั้งกองทุนหรือการวางหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหาย

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ 144 เสียง ตั้ง กก.คุมเข้มความปลอดภัย ปชช.-สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกฎสากลพลังงานนิวเคลียร์ 19 พ.ค. 2559 15:25 19 พ.ค. 2559 15:58 ไทยรัฐ