วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เชิญคนไทยเข้าร่วม '9 กิจกรรม ทำดีถวายในหลวง'

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เชิญคนไทยเข้าร่วม '9 กิจกรรม ทำดีถวายในหลวง'

  • Share:

“จรัญ ภักดีธนากุล” ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เชิญร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยการเข้าร่วม '9 กิจกรรม ทำดีถวายในหลวง เริ่มวันวิสาขบูชานี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องทั้งปี

วันที่ 19 พ.ค. นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดเผยว่า มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

เนื่องด้วยในวันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี นับเป็นปีมหามงคลสมัยอันพิเศษยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพราะตั้งแต่ที่ทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระราชพระดำรัสแรกแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

พระองค์แสดงให้ชาวโลกเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยยึดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ที่มีความหมายต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่พุทธศาสนิกชนและปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คือเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวชเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2499 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามทมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ทรงเป็นพระราชอุปัชฌายาจารย์ ขณะทรงพระผนวชประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ทรงปฏิบัติศาสนกิจเช่นที่พระทั้งหลายปฏิบัติ ทรงเสด็จออกบิณฑบาต ทรงเสด็จทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นที่พระอุโบสถร่วมกับพระภิกษุสามเณรมิได้ขาด พระราชจริยาวัตรที่ทรงปฏิบัติขณะทรงพระผนวชถือเป็นพระสุปะฏิปันโน กล่าวคือเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถือได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนและปวงชนชาวไทย และปี 2559 นี้ เป็นปีมหามงคลครบรอบ 60 ปีแห่งการทรงผนวช นอกจากนี้ยังทรงมีแนวพระราชดำริว่า “พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไป

อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสามเณร มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรม สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว นำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีนี้จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป” นับแต่ปี 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทุน“เล่าเรียนหลวง”แก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลีจนถึงปัจจุบันมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

จึงได้สนองพระราชศรัทธาจัดให้มีโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร โดยมีการมอบทุนถวายสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศที่มีอุปสรรคและความจำเป็นขวางกั้นอยู่นานัปการ แต่ยังมีวิริยอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมปรากฏผลดีเด่น มาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน เนื่องในวันวิสาขบูชาปี นี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและครบ 60 ปีแห่งการทรงผนวชทั้งสองวาระ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้เกิดความสามัคคี แสดงให้เห็นพลังความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป โดยทางมูลนิธิจะจัดให้มีกิจกรรมในปี 2559 ดังนี้

1. กิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 2. กิจกรรมอุปสมบทหมู่ 60 รูปตามรอยพระบาทเฉลิมพระเกียรติ 3. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 4. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู ครูผู้สอนบาลี 5.กิจกรรมเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านบัตรอวยพร 6 กิจกรรมจัดสร้างเหรียญ 60 ปี แห่งการทรงผนวช 7. จัดหาทุนผ่านแสตมป์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 8 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ และ 9.การจัดทำเสื้อที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีกิจกรรมทั้ง 9 จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2559 โดยเริ่มตั้งแต่วันวิสาขบูชานี้เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมจะแจ้งในทราบอีกครั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้