วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านฐานรากลำบากเศรษฐกิจ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economic Sentiment Index หรือ GSI) ซึ่งธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้หน่วยงานใหม่ “ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้สำรวจตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 1,580 คน แบ่งเป็นประกอบอาชีพเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอิสระ 41.3% ลูกจ้างรายวัน 27.3% ผู้ว่างงาน 5.9% และผู้ที่มีรายได้ประจำอีก 25.5% พบว่า ดัชนี GSI มีค่าอยู่ที่ 44.9 ต่ำกว่าปกติที่ระดับ 50 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในระดับฐานรากเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวไม่มากนัก โดยมีปัจจัยมาจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

“ธนาคารออมสินคาดการณ์ว่า การบริโภคของประชาชนในระดับฐานราก จะฟื้นตัวได้ไม่มากนักในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก แต่การฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ในช่วงกลางไตรมาสที่ 2 หากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้งคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระดับฐานรากที่มีต่อนโยบายของภาครัฐ โดยในส่วนของการได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐนั้นพบว่า ประชาชนในระดับฐานรากส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายสำหรับพัฒนาตำบลละ 5 ล้านบาท มากที่สุด ถึง 76.6% รองลงมาคือ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 55-57 กรณีสำรองจ่ายฉุกเฉิน ถึง 72.9% มาตรการปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย 71.7% และมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีผ่านธนาคารออมสิน 70.8% ส่วนมาตรการที่ได้รับประโยชน์น้อยที่สุดคือ โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

นอกจากนั้น ประชาชนฐานรากส่วนใหญ่ยังคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและขยายตัวในช่วงหลังปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 42.2% ส่วนธนาคารออมสินคาดว่า ตลอดทั้งปีนี้ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.2% ของจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) โดยครึ่งปีแรกจีดีพีขยายตัว 3% และครึ่งปีหลังขยายตัว 3.5%.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economic Sentiment Index หรือ GSI) ซึ่งธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้หน่วยงานใหม่ 19 พ.ค. 2559 00:54 19 พ.ค. 2559 04:21 ไทยรัฐ