วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ปัดร่างฯเปิดช่อง 'บิ๊กตู่' นั่งนายกฯคนนอก

"มีชัย" สาธยายแจงสาระร่าง รธน. มุ่งแก้ปัญหาประเทศ มั่นใจเครือข่ายทำ ปชช.เข้าใจได้ ชี้ร่างฯนี้ทำให้ไม่ต้องฝืนใจเลือกนักการเมือง เชื่อหากทำตาม รธน.บ้านเมืองเจริญไม่แพ้ใครในโลก

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.59 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวเปิดงานและบรรยายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งว่า เราฝากอนาคตของประเทศไว้กับ ครู ก. ครู ข. และครู ค. เพราะว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประชาชนได้รับทราบเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ว่ามีอะไรหรือดีอย่างไร รวมทั้งประชาชนจะได้อะไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ไม่ได้ให้นำไปใช้เพื่อจูงใจ หรือบอกให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ตนอยากทำความเข้าใจตรงกันว่า ก่อนที่ กรธ.จะลงมือร่างรัฐธรรมนูญ เราก็คิดและตั้งเป้าหมายให้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น คือ 1.สิทธิของประชาชน ชุมชน สังคม ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจังและเกิดผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด 2.สิทธิของประชาชน รัฐต้องเป็นคนให้ในส่วนที่เป็นความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของประชาชน 3.กลไกการใช้สิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงและจับต้องได้ ไม่ใช่เพียงการไปลงคะแนน 3 วินาทีเท่านั้น เราสร้างกลไกเพื่อให้คะแนนทุกคนมีส่วนถูกนับเพื่อไปคำนวณหา ส.ส.

"ทั้งนี้ที่ผ่านมาเวลาเราออกไปเลือกตั้ง เรามีทางเลือกทางเดียวคือเอาใคร แต่ไม่มีสิทธิไม่เอาใคร เพราะฉะนั้น ประชาชนจึงตกในที่บังคับว่า ก็ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งอย่างที่พูดกันว่าเลือกคนที่เลวน้อยที่สุด ซึ่งมันเป็นการฝืนใจ และการจะไม่เลือกก็ไม่ได้มีความหมายอะไร ครั้งนี้ กรธ.จึงกำหนดว่า คนที่จะชนะเลือกตั้งไม่ว่าจะได้คะแนนเท่าใดต้องมีเสียงมากกว่าคะแนนเสียงของคนที่ไม่เลือกใครเลย  หากคะแนนไม่ชนะ ผลก็ไม่มีใครได้รับเลือก ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครในเขตนั้นก็ไม่สามารถลงสมัครได้อีก วิธีนี้จะสร้างน้ำหนักของเสียงประชาชนให้สูงขึ้น และมีบทบาทในการบังคับไปในตัวว่าพรรคการเมืองต้องเลือกคนดีที่วางใจได้ ที่ประชาชนยอมรับ" นายมีชัย ระบุ

นายมีชัย กล่าวต่อว่า 4.การขจัดการทุจริต เราคงตระหนักกันดีว่าเงินงบประมาณเวลาลงไปในพื้นที่เกิดอะไรขึ้น มีการทำผิดรัฐธรรมนูญกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างไร ซึ่ง กรธ.ได้กำหนดในรัฐธรรมนูญว่าการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ห้ามส.ส.แปรญัตติให้ตัวเองมีส่วนใช้งบประมาณนั้น เขียนมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 40 และปี 50 แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติแซงชั่น ซึ่งวิวัฒนาการแปรญัตติเอางบใส่มือ ส.ส. มีมากขึ้นและร่วมมือทุกกระบวนการตั้งแต่ ส.ส. สำนักงบประมาณ กระทรวง ทบวง กรม และ ครม. กรธ.เราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ จึงกำหนดแซงชั่นคือถ้าพบว่าได้มีการกระทำแบบนั้นคนที่แปรญัตติก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง สภาฯ ที่อนุมัติโดยรู้จะต้องหมดไปทั้งสภาฯ เจ้าหน้าที่กระทรวง ทบวง กรม ที่อนุมัติโดยรู้ก็ต้องถูกลงโทษ ขณะที่ ครม.ที่อนุมัติงบโดยรู้ก็ต้องไปทั้งคณะเช่นกัน และเขียนอีกว่าการติดตามทวงเงินคืนมีอายุความ 20 ปี เพราะส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำได้ทันทีต้องรอให้ผ่านไปก่อนอย่างน้อย 2 รัฐบาล

นายมีชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรธ.ยังมีการกำหนดให้ประเทศมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปโดยมุ่งหวัง 3 ประการ คือ 1.ทำให้ประเทศมีความสุขสงบ 2.ทำให้สังคมและคนมีความสุขสงบ 3.ทำให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดการปฏิรูปด้านต่างๆ ไว้ การเมือง บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ ไว้

นายมีชัย กล่าวต่อว่า สำหรับบทเฉพาะกาล มีด้วยกัน 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะต้องมีเครื่องรองรับไว้ ส่วนที่สอง คือที่มาของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญในบทถาวร ที่ ส.ว.จะมาจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สมัครกันมาแล้วคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ เป็นผู้แทนของคนทั้งประเทศตามสาขาที่ได้รับเลือกมา เพื่อจะได้ ส.ว.หลากหลายอาชีพมาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อกลั่นกรองกฎหมาย ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรี เราต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่าเวลาเลือกตั้งจะเห็นใครเป็นเงาที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี จึงสร้างกลไกว่าเวลาก่อนลงมือเลือกตั้งพรรคการเมืองทุกพรรคต้องประกาศชื่อคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีที่พรรคเสนอ จะมาจากพรรคใดก็ได้ และเพื่อป้องกันทางตันจึงกำหนดให้ ส.ว.รุ่นแรก จำนวน 250 คน ที่จะเข้ามาทำหน้าที่มาจากการสรรหา แต่ใน 50 คนจะต้องสรรหาและแต่งตั้งจากคนที่ชาวบ้านเลือกเพื่อเป็นต้นแบบของการเลือกตั้งแบบนี้ในวันข้างหน้า และประชาชนจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง และเพื่อแก้ปัญหาว่าถ้าเขาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วตกลงไม่ได้ จึงมีบทเฉพาะกาลกำหนดว่าถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีกันไม่ได้ให้มาบอกประธานรัฐสภา เพื่อให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อขอยกเว้น และถ้าได้คะแนนเสียงตามกำหนดก็ยกเว้นแล้ว ส.ส.ก็กลับไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันเอง

"ขอยืนยันว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของพรรคทุกพรรค ไม่ได้มุ่งคิดเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกเลย และไม่ได้เขียนไว้เพื่อเปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะท่านก็ได้บอกอยู่ตลอดว่าจะไม่เข้ามาเป็น จึงเชื่อว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด บ้านเมืองเราจะเจริญรุดหน้าไม่แพ้ใครในโลก" นายมีชัย กล่าว.

"มีชัย" สาธยายแจงสาระร่าง รธน. มุ่งแก้ปัญหาประเทศ มั่นใจเครือข่ายทำ ปชช.เข้าใจได้ ชี้ร่างฯนี้ทำให้ไม่ต้องฝืนใจเลือกนักการเมือง เชื่อหากทำตาม รธน.บ้านเมืองเจริญไม่แพ้ใครในโลก 18 พ.ค. 2559 16:26 18 พ.ค. 2559 21:20 ไทยรัฐ