วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งมุกดาหาร อนุญาตรถต่างชาติ ใช้ท่องเที่ยวในไทยได้แล้ว

(ภาพจาก:เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร อนุญาตรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เข้ามาใช้ท่องเที่ยวในไทยได้แล้ว พร้อม กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอ ก่อนนำรถเข้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ...

วันที่ 18 พ.ค.59 นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (ประเทศจีน เวียดนาม) มาใช้ท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้แล้ว โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นผู้รวบรวมและยื่นคำขอก่อนนำรถเข้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ณ สำนักงานขนส่ง ที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากร โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

- ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถและผู้ขับรถ ที่จะขอเข้ามาในราชอาณาจักร ที่มีอายุหรืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีผู้ขอมีสัญชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราตามความตกลงระหว่างประเทศ ต้องมีการตรวจลงตรา (VISA) ด้วย

- ภาพถ่ายใบอนุญาต ที่สามารถใช้ขับรถตามประเภทนี้ ยื่นขออนุญาตที่มีอายุหรืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งรับรองการแปลจากหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้น

- ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งรับรองการแปลจากหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้น และต้องมีภาษีประจำปีคงเหลือควบคุมระยะเวลาการใช้รถในราชอาณาจักร พร้อมภาพถ่ายของตัวรถที่มองเห็นลักษณะรถ สีรถ และหมายเลขทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนจำนวน อย่างน้อย 1 รูป

- หนังสือรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถจากหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้น ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

- ภาพถ่ายหลักฐานเอาประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และภาพถ่ายหลักฐานเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละครั้ง ซึ่งมีระยะประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาการใช้ในราชอาณาจักร

- หลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น สถานที่พักและระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร วันเข้าและออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านพรมแดนศุลกากร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร 1584 โดยรถที่ขออนุญาตต้องเป็นรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) (รถเก๋ง 4 ประตู) ไม่รวมรถยนต์นั่ง ที่มีลักษณะเป็นรถตู้ และรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ) ที่มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ส่วนค่าธรรมเนียม แยกเป็นการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งละ 500 บาท/คัน และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถคันละ 500 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร อนุญาตรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เข้ามาใช้ท่องเที่ยวในไทยได้แล้ว พร้อม กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอ ก่อนนำรถเข้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ... 18 พ.ค. 2559 11:47 19 พ.ค. 2559 01:14 ไทยรัฐ