วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด พม. ลงพื้นที่อุดรฯ ลุยแก้ปัญหาสังคม สนองนโยบาย รบ.

ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี "จัดระเบียบขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง-คนเร่ร่อน" ชูโครงการสร้างชีวิตใหม่บ้านน้อยในนิคม แก้ปัญหาครบวงจร

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัด พม.ใน จ.อุดรธานี ว่าได้ให้ขวัญกำลังใจในการทำงานด้านสังคม และมอบสารัตถะการขับเคลื่อนงานในมติต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในการสนองต่อนโยบายรัฐบาล เช่น หลักการปรองดอง ประชารัฐ ประชามติ ประชาธิปไตย ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาคนขอทานในประเทศให้ลดจำนวนลง จึงมีการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ โดยนำคนขอทานที่เป็นคนไทย เข้ารับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้โครงการ "ธัญบุรีโมเดล" เน้นการพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพคนขอทานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรื่องนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ต่อยอดโครงการโดยให้คนขอทานที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพแล้ว และมีศักยภาพที่จะสามารถออกมาทดลองใช้ชีวิตอิสระได้ ภายในพื้นที่นำร่องของหน่วยงานในสังกัด 5 จังหวัด ได้แก่ นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จ.อุดรธานี นิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์ นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ นิคมสร้างตนเองลพบุรี และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าร่วมกิจรรม "โครงการสร้างชีวิตใหม่ ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง" (บ้านน้อยในนิคม)

นายไมตรี กล่าวต่อว่า นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จ.อุดรธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านน้อยในนิคม โดยได้รับการส่งต่อผู้ใช้บริการ (คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง) จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคม ทั้งนี้ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการอยู่ในความดูแลที่เราเรียกว่า "สมาชิกบ้านน้อยในนิคม" จำนวน 10 ราย โดยสมาชิกบ้านน้อยในนิคม จะได้รับการฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และการเลือกประกอบอาชีพในนิคมสร้างตนเอง เช่น อาชีพทางการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกข้าวโพด การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก สำหรับโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ต้องทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันประเมินศักยภาพสมาชิกบ้านน้อยในนิคม พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและขอทาน สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC หมายเลขโทรศัพท์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ปลัด พม.ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี "จัดระเบียบขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง-คนเร่ร่อน" ชูโครงการสร้างชีวิตใหม่บ้านน้อยในนิคม แก้ปัญหาครบวงจร 17 พ.ค. 2559 20:05 18 พ.ค. 2559 00:35 ไทยรัฐ


advertisement