วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' สั่งตั้ง 'ชัยยะ' มือถอดยศ 'แม้ว' นั่งเลขาฯ ปปง.

นายกฯ ใช้ ม.44 สั่งตั้ง "พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล" หัวหน้าทีมถอดยศ "แม้ว" นั่งเลขาธิการ ปปง.คนใหม่ ไม่ต้องเข้าสรรหา ...

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 24/2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง โดยระบุว่า ตามที่ผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ้นจากตําแหน่ง เพราะครบวาระตามกฎหมาย ซึ่งการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ยังไม่ได้กําหนด จะต้องใช้เวลาอีกยาวนาน ในขณะที่ ปปง.มีภารกิจที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การประเมินตามวงรอบ และการเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ปปง. เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หัวหน้า คสช.อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงมีคําสั่งให้ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล พ้นจากตําแหน่งจเรตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ปปง. โดยไม่ต้องสรรหา และให้รักษาราชการในตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป อีกทั้งให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทําหน้าที่แทนวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้วให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งคําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ชัยยะ เคยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการถอดยศตำรวจของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีโทษจำคุก โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อปี 2558 ให้ถอดยศพันตำรวจโทของนายทักษิณ

นายกฯ ใช้ ม.44 สั่งตั้ง "พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล" หัวหน้าทีมถอดยศ "แม้ว" นั่งเลขาธิการ ปปง.คนใหม่ ไม่ต้องเข้าสรรหา ... 17 พ.ค. 2559 11:54 17 พ.ค. 2559 16:11 ไทยรัฐ