วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งคณะทำงานดูทำหมันยุงลาย

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา คร.พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 พ.ค.มีผู้ป่วยทั่วประเทศ 16,830 ราย เสียชีวิต 14 ราย ดังนั้นจึงต้องเน้นมาตรการในการป้องกันไข้เลือดออก คือ 1.การป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด 2.ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้วิธี 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย และ 3.การกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการทำหมันยุงลายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังได้รับความสนใจและอยู่ในขั้นตอนลงศึกษาทดลองที่ จ.ฉะเชิงเทรา หากประสบความสำเร็จ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ ในส่วนของ คร.ก็จะให้การสนับสนุนโครงการทำหมันยุงลาย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อพิจารณาสาระสำคัญ ข้อมูลวิชาการ และประเด็นเชิงนโยบายโดยมอบให้ นพ.วิชัย สติมัย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทดลองให้นำผลไปศึกษาต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่เป้าหมายอื่นๆต่อไป เพราะการทำหมันยุงลายถือเป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกให้ความสนใจ.

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา คร.พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 พ.ค.มีผู้ป่วยทั่วประเทศ 16,830 ราย เสียชีวิต 14 ราย... 16 พ.ค. 2559 23:57 17 พ.ค. 2559 00:28 ไทยรัฐ


advertisement