วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. เห็นชอบชะลอจ่ายค่าโง่ 'คลองด่าน' งวด 2-3

ครม. เห็นชอบชะลอจ่ายเงินค้างชำระคดีคลองด่าน งวด 2-3 พร้อมให้ "คลัง" ร้องศาลปกครอง ถกพิจารณาคดีใหม่ ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้ชี้แจง ครม.ให้รับทราบมติของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG หมายความว่าอายัดสิทธิ์ที่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะเรียกเงินในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระเมื่อรับทราบคำสั่ง ปปง.แล้ว ครม.จึงเห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษชะลอการจ่ายเงินงวดที่ 2 และงวดที่ 3 รอให้กลุ่ม NVPSKG มาชี้แจงข้อเท็จจริงกับ ปปง. ภายใน 30 วัน ถ้าการชี้แจงรับฟังได้ชัดเจนก็จ่ายคืน แต่ถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือก็อายัดทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยราชการและมีส่วนได้เสียไปร้องศาลปกครองให้พิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากมีหลักฐานข้อมูลใหม่จากคำตัดสินของศาลอาญาเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เบี้ยวการจ่ายเงินที่ค้างชำระ แต่ไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากมีคำสั่ง ปปง. ซึ่งกฎหมายครอบคลุมและใหญ่กว่ามติ ครม.เสียอีก นายกฯ เน้นว่าต้องทำความเข้าใจส่วนนี้กับสังคม

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ 1. แก้ไขบทนิยามคำว่า "ข้าราชการ" โดยตัดความ "ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ" ออก 2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เดินทางไปราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่งสามารถเดินทางโดยพาหนะรับจ้างได้ 3. กำหนดเพิ่มเติมให้การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางต้องใช้พาหนะส่วนตัวนั้นตลอดเส้นทาง

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า 4. กำหนดชั้นโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ดังนี้ 4.1 การเดินทางไปราชการในประเทศ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 4.2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาเดินทางตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง และให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ 4.3 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ำกว่า 9 ชั่วโมง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

4.4 การเดินทางไปราชการในประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 4.5 กำหนดเพิ่มเติมให้อำนาจปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป มีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า 5. กำหนดเพิ่มเติมกรณีข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจำในต่างประเทศย้ายไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจำ และ 6. กำหนดเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้.

ครม. เห็นชอบชะลอจ่ายเงินค้างชำระคดีคลองด่าน งวด 2-3 พร้อมให้ "คลัง" ร้องศาลปกครอง ถกพิจารณาคดีใหม่ ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 16 พ.ค. 2559 17:53 16 พ.ค. 2559 18:59 ไทยรัฐ