วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาฝีมือนักระบาดวิทยาระดับภูมิภาค

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค ที่ประเทศอินโดนีเซีย ว่าการหารือในครั้งนี้กรมยืนยันที่จะให้การสนับสนุนประเทศในอาเซียนบวกสาม ในการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค ได้แก่ 1.เพิ่มจำนวนคนระบาดวิทยาภาคสนาม 2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคน โดยกิจกรรมที่สำคัญของแผนปฏิบัติงานนี้ คือ การจัดทำและนำไปใช้ในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศ เพื่อให้มีกำลังคนด้านระบาดวิทยาที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรับมือกับโรคระบาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้ทันท่วงที พร้อมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการร่วมมือของเครือข่าย เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย.

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาระดับภูมิภาค ที่ประเทศอินโดนีเซีย ว่าการหารือในครั้งนี้กรมยืนยันที่จะให้การสนับสนุนประเทศในอาเซียนบวกสาม... 15 พ.ค. 2559 23:44 16 พ.ค. 2559 00:20 ไทยรัฐ