วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รองนายกฯ ตรวจพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง

รองนายกฯ ตรวจพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง

  • Share:

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่ออนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดป้ายการใช้งานบ่อบาดาลที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ โดยมี ผวจ.ลพบุรี ผู้บริหารกลุ่มวังขนาย สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี และประชาชนใน อ.ท่าหลวง ต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เผยว่า อ.ท่าหลวง มีพื้นที่ 236,011 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 225,072 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ อ.ท่าหลวง ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และในเขต ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง ยังเป็นที่ตั้งของป่าจำปีสิรินธร ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นพรรณไม้พื้นเมืองในวงศ์จำปา ถูกค้นพบเป็นพรรณไม้พันธุ์ใหม่ของโลก เมื่อเดือน ส.ค.2543เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทางจังหวัดจึงได้ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ เพื่อสูบน้ำมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นจำปีสิรินธร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น หากมีโครงการสูบน้ำจากเขื่อนป่าสักมาเก็บไว้ที่อ่างซับใต้ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการและมีระบบชลประทานมาสนับสนุน จะทำให้บรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าจำปีสิรินธรลงได้

นางจิตต์สุภา สุขเจตนี ผอ.ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่ออนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นั้น ทางกลุ่มวังขนายได้เข้าไปร่วมเป็นคณะทำงาน และสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปแก้ไขปัญหาวิกฤติให้กับป่าจำปีสิรินธร ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำในการทำการเกษตรด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้