วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"วีระ" ดี๊ด๊ายอดคนเข้าแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่ม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ วธ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเริ่มไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 49.73 โดยในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 64.99 กรมการศาสนา (ศน.) ร้อยละ 64.08 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร้อยละ 59.91 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ร้อยละ 47.84 สำนักงานปลัด วธ. ร้อยละ 45.26 และกรมศิลปากร ร้อยละ 41.33 โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณ ตั้งเป้าในไตรมาสนี้ไว้ ซึ่งพบว่าหน่วยงานที่มีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าได้แก่ กรมศิลปากร และสำนักงานปลัด วธ. จึงมอบหมายให้กลับไปทบทวนและปรับแผนขับเคลื่อนงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้การเบิกจ่ายดำเนินการไปตามแผนงาน

นายวีระ กล่าวว่า นอกจากนี้กรมศิลปากร ได้รายงานสถิตผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2558 จนถึงมีนาคม 2559 พบว่ามีจำนวน 5,922,209 คน/รูป สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์ ในช่วงแรกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ วธ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเริ่มไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 14 พ.ค. 2559 00:19 14 พ.ค. 2559 02:28 ไทยรัฐ