วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง 3 พัน ล. แก้หนี้เกษตรกร

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (บอร์ด) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน พ.ค.นี้ อนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกรสมาชิก 19,494 ราย โดยได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิก วัตถุประสงค์การกู้ยืม สถานะมูลหนี้และหลักประกันกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อเตรียมการจัดการหนี้ให้เกษตรกรทั้งหมดแล้ว

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูในครั้งนี้จะแตกต่างกับสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูอีกกลุ่มหนึ่งที่จะรวมตัวกันเพื่อเดินทางมาในวันที่ 16 พ.ค.เพื่อชุมนุมเรียกร้องหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย เพื่อขอให้ลดหนี้ที่มีกับธนาคารจาก 100% เหลือเพียง 30%

นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้มีมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระหว่างเดือน มิ.ย.2557 ถึงเดือน มี.ค.2559 จำนวน 73 จังหวัด 9,490 ราย 19,440 บัญชี จำนวนเงิน 2,229,899.50 บาท ซึ่งจะได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/3 (1) และระเบียบ ประกาศ มติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง.

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (บอร์ด) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน พ.ค.นี้... 13 พ.ค. 2559 23:41 14 พ.ค. 2559 00:43 ไทยรัฐ