วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสม.จี้รัฐทำคลอด 'พ.ร.บ.แร่' ป้องผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กสม.จี้รัฐทำคลอด 'พ.ร.บ.แร่' ป้องผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • Share:

"กสม." ออกแถลงการณ์ จี้ รบ.เร่งพิจารณา "พ.ร.บ.แร่" คุ้มครองสิทธิชุมชน สร้างกลไกป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ ที่ยั่งยืน   

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. .... เพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีใจความว่า จากกรณีที่รัฐบาลไม่ต่ออายุการทำเหมืองแร่ทองคำ และภายในสิ้นปี พ.ศ. 2559 จะไม่มีการทำเหมืองแร่ทองคำ ทั้งการสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองอีกต่อไปนั้น กสม.ซึ่งได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ....หลายครั้ง พบว่า กลไกการมีส่วนร่วม ขั้นตอนวิธีการประเมินผลอีไอเอ การกำกับตรวจสอบตามเงื่อนไขเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ยังอาจมีข้อจำกัดทั้งในแง่กฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบูรณาการของหลายหน่วยงาน ตลอดจนกลไกในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ               

กสม.จึงขอชื่นชมนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว และขอเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก นำบทเรียนกรณีการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2563 นโยบายวางแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปให้เกิดความต่อเนื่อง ความมั่นคง คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ และความยั่งยืน คำนึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในทุกมิติ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่เป็นเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กสม. จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สร้างกลไกป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังเช่นที่ผ่านมา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้