วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์ผลงาน 30 ปีศิลปินแห่งชาติ

(ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “อัครศิลปิน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปิน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วิศิษฏศิลปิน” รวมถึงนิทรรศการเชิดชูเกียรตินายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ “ฐาปนันดรศิลปิน” และนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง รวม 266 คน และ 2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พ.ค.-14 มิ.ย. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดโครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี... 13 พ.ค. 2559 00:52 13 พ.ค. 2559 03:11 ไทยรัฐ