วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แอน สิเรียม-กบ ปภัสรา' ดารา 2 คนแรกของประเทศ จบ ป.เอกพระพุทธศาสนา

“แอน สิเรียม”- “กบ ปภัสรา” เรียนจบ ป.เอกพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เผยเป็นนักแสดง 2 รายแรกของประเทศ ที่มุมานะเรียนด้านพระพุทธศาสนา เตรียมเข้าพิธีประสาทปริญญาวันที่ 15 พ.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา…

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตประจำปี 2559 ในวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในปีนี้มีบรรพชิต (พระสงฆ์ และนักบวช) ที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก รวมทุกระดับทั้งสิ้น 3,226 รูป ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่มีบรรพชิตจบการศึกษาในปีเดียวมากที่สุดในโลก ในส่วนของคฤหัสถ์นั้น มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น 2,437 คน ทำให้ปีนี้ มจร มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 5,663 รูป/คน พร้อมกันนี้จะมีการมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้น 2 วัน โดยวันที่ 14 พ.ค. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา และในวันที่ 15 พ.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดี เนื่องจากในปีนี้มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ “กบ” ปภัสรา เตชะไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ “แอน” สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งสองคนจะเข้ารับปริญญาในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ซึ่งทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นนักแสดง 2 คนแรกของประเทศไทย ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาจนจบการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาด้วย เพราะที่ผ่านมาจะมีเพียงดาราที่ได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์เพียงเท่านั้น

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบัน มจร ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก บรรพชิตจากประเทศเพื่อนบ้านจึงเดินทางมาศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี และ มจร ได้เตรียมการรองรับนิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษา โดยการสร้างอาคารหอพักนิสิตนานาชาติไว้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้จัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก.

“แอน สิเรียม”- “กบ ปภัสรา” เรียนจบ ป.เอกพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เผยเป็นนักแสดง 2 รายแรกของประเทศ ที่มุมานะเรียนด้านพระพุทธศาสนา เตรียมเข้าพิธีประสาทปริญญาวันที่ 15 พ.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย อยุธยา... 12 พ.ค. 2559 14:17 12 พ.ค. 2559 17:31 ไทยรัฐ