วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลวิจัยพบ ร.ร.สอนเพศศึกษาเน้นแต่การบรรยาย

รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวถึงการวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย โดยความร่วมมือระหว่าง มม. กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แต่มากกว่าร้อยละ 80 เน้นสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้มีครูเพศวิถีศึกษาส่วนใหญ่ที่ระบุว่าไม่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา

รศ.ดร.พิมพวัลย์กล่าวด้วยว่า ผลวิจัยยังพบร้อยละ 16 ของนักเรียนชาย ม.1-6 และร้อยละ 42 ของนักศึกษาอาชีวศึกษาชั้นปี 1-3 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ขณะเดียวกันนักเรียนไม่ได้เรียนรู้การป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเพียงพอ นักเรียนจำนวนมากมีทัศนคติที่ไม่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางเพศ ขณะที่ครูมีทัศนคติสนับสนุน แต่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงมากกว่านักเรียน ทั้งคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของนักเรียนเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ นอกจากนี้นักเรียนคิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการมีประจำเดือนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ แม้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แต่สถานศึกษายังต้องการการสนับสนุนเชิงกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา.

รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวถึงการวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย 12 พ.ค. 2559 00:33 12 พ.ค. 2559 00:33 ไทยรัฐ


advertisement