Thairath Logo
กีฬา

มติเพิกถอนเอกสารสิทธิ เกาะนาคาน้อย 24 ไร่ บ.ภูเขาหกลูกแล้ว

Share :

คืบหน้า!! คณะกรรมการสอบสวนมีมติเพิกถอน ตามมาตรา 61 การออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก.เลขที่ 3977 ของ บ.ภูเขาหกลูก ที่ดิน 24 ไร่ บนเกาะนาคาน้อยก่อนชงต่อให้ จังหวัดภูเก็ต-อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาต่อ …

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พ.ค.2559 นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการออกเอกสารสิทธิแปลงที่ดิน บริษัท ภูขาหกลูก จำกัด บนเกาะนาคาน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ของคณะกรรมการสอบสวน เพื่อเพิกถอนตามมาตรา 61 ตามประมวลกฎหมายที่ดินว่า ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนชุดดังกล่าวได้มีการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้มีการเพิกถอนตามมาตรา 61 หลังมีการพิจารณาสรุปเรื่องการออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก.เลขที่ 3977 เนื้อที่ราว 24 ไร่ของบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเพิกถอนเอกสารสิทธิแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการส่งเรื่องมาให้จังหวัดและได้ส่งต่อให้กับกรมที่ดินแล้ว โดยมติดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น เพราะสุดท้ายแล้วอำนาจการสั่งเพิกถอนจะอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดิน

"การตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิแปลงที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนั้น เป็นไปตามที่ครอบครัวหิรัญพฤกษ์ได้ร้องเรียน โดยมี 2 ส่วน คือ กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างดำเนินการกับกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน ขณะเดียวกัน บริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด ได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงเนื้อที่ราว 53 ไร่ของครอบครัวหิรัญพฤกษ์ด้วย ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในคราวเดียวกันด้วย" นายวัชรินทร์ กล่าว

นายวัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนหลังจากส่งเรื่องให้กับกรมที่ดินแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจะพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ ว่ามีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือได้เพียงใดว่า สมควรจะเพิกถอนหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรเพิกถอนจะมีคำสั่งเพิกถอน นส.3 ก.แปลงนั้น และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการปกครอง เพื่อให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง โดยเรื่องนี้จะอยู่ในส่วนของกรมที่ดิน โดยจะไปเข้าสำนักมาตรฐานออกหนังสือสำคัญที่จะพิจารณาและนำเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่ง

เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีคำสั่งเพิกถอน ในส่วนของเจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน โดยผู้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งจะเป็นปลัดกระทรวงฯ ซึ่งจะมอบรองปลัดที่ดูแลกรมที่ดิน เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับกรมที่ดินจะยืนตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน หรือหากไม่เห็นด้วยสามารถที่จะเพิกถอนคำสั่งอธิบดีได้ ซึ่งกรณีที่ยืนตามคำสั่ง ทางบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด สามารถใช้สิทธิในการฟ้องศาลปกครองต่อไปอ่านเพิ่มเติม...