วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มใหม่ หลังไทยเข้า AEC

เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มใหม่ หลังไทยเข้า AEC

  • Share:

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 ให้ยกเลิกตรวจคนเข้าเมือง และจัดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมบุคคลต่างด้าวทั่วประเทศ เพราะไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วันที่ 10 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิก และจัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ 

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้การเดินทางเข้า-ออกของประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมข้อมูลต่างๆ ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมด จึงมีความจําเป็นต้องวิเคราะห์ และกําหนดตําแหน่งให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ในสังกัดสํานักงาน ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดครอบคลุมในพื้นที่ที่มีปริมาณงานมาก โดยแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานสูง ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่เดิม และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้