วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มใหม่ หลังไทยเข้า AEC

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 ให้ยกเลิกตรวจคนเข้าเมือง และจัดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมบุคคลต่างด้าวทั่วประเทศ เพราะไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วันที่ 10 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิก และจัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ 

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้การเดินทางเข้า-ออกของประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมข้อมูลต่างๆ ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมด จึงมีความจําเป็นต้องวิเคราะห์ และกําหนดตําแหน่งให้กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ในสังกัดสํานักงาน ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้สามารถดําเนินการควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดครอบคลุมในพื้นที่ที่มีปริมาณงานมาก โดยแยกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานสูง ออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่เดิม และให้ขึ้นตรงกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 ให้ยกเลิกตรวจคนเข้าเมือง และจัดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมบุคคลต่างด้าวทั่วประเทศ เพราะไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 พ.ค. 2559 22:45 11 พ.ค. 2559 01:20 ไทยรัฐ