วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาชีวะ สุพรรณฯ ส่งเสริมครู รู้ประวัติศาสตร์ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

เปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาตร์ ตามนโยบายรัฐบาลปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้ครู เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สร้างการเรียนรู้ค่านิยมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ค. นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานร่วมกับ พล.ต.กฤษณะ วัชรเทศ ศปป.6 กอ. รมน. และ ผอ.สมชาย วณารักษ์ ศสพ. ภาคกลาง ผอ.มนต์ชัย มนูธารามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผอ.นพดล สุวรรณสุนทร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และที่ปรึกษาสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา นายหมวดเอกธรณา คชเสนี ที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

โดยนายวณิย์ อ่วมศรี กล่าวว่า พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา เน้นการศึกษาประวัติศาตร์ชาติไทย ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย โดยเริ่มจากการคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖

" ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ เพื่อให้เกิดค่านิยมในการยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย และ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในด้านระเบียบวินัย และ ความภาคภูมิใจในชาติ " นายวณิย์ กล่าว 

นายวณิย์ กล่าวต่อว่า โดยจัดให้มีการอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาประศาสตร์ชาติไทยของอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกที่โรงแรมโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ครั้งนี้ที่ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ประกอบ ด้วยครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคตะวันออกและ กทม. ภาคกลางและภาคใต้ สถานศึกษาแห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน

เปิดโครงการเรียนรู้ประวัติศาตร์ ตามนโยบายรัฐบาลปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้ครู เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สร้างการเรียนรู้ค่านิยมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ... 10 พ.ค. 2559 12:48 11 พ.ค. 2559 02:01 ไทยรัฐ