วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุจริตเรื้อรัง

รายงานผลสำรวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดย PwC Consulting ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบการทุจริตในบริษัทจดทะเบียนไทยสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพบว่าร้อยละ 39 บริษัทจดทะเบียนไทย ยอมรับว่ามีการพบการทุจริต และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน มีเพียงร้อยละ 16 เท่านั้นที่พบการทุจริต เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก อยู่ที่ร้อยละ 41 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

ส่วน ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของไทย มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยอัตราการทุจริตอยู่ที่ร้อยละ 26 ลดลงจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมาที่ร้อยละ 37 อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายองค์กรที่ไม่มั่นใจว่าระบบป้องกันการทุจริตจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจจับการกระทำความผิด

ประเภทของการทุจริตที่ตรวจพบมากที่สุด 3 อันดับแรกของเมืองไทย ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน ร้อยละ 78 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 24 และ การรับสินบนและคอร์รัปชันร้อยละ 19

โดยเฉพาะ การยักยอกทรัพย์สินในประเทศไทย พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึงร้อยละ 10 ขณะที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพนักงานในองค์กรทั้งสิ้น

นอกจากนี้การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จัดเป็นภัยร้ายแรงทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก มีอัตราการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 32 ส่วนประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 24 ทั้งนี้ อาจเกิดจากองค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้รูปแบบการทำธุรกิจผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เข้ากับสิ่งรอบตัวมากขึ้นนั่นเอง

และ การรับสินบนและคอร์รัปชัน ถือเป็นภัยร้ายแรงทางเศรษฐกิจพบมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย แต่ก็ยังลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 39 เหลือร้อยละ 19 อาจจะเป็นเพราะภาครัฐได้ออกมากระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง รวมทั้งการตื่นตัวของภาคเอกชนด้วย

ในกรณีนี้ถือว่า การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ที่เอาจริงเอาจังทั้งทางด้านกฎหมายและความตื่นตัวในภาคเอกชน เริ่มจะเป็นรูปธรรมที่จะทำให้การทุจริตลดลง ประกอบกับช่องทางในการทุจริตเรียกรับสินบน แคบเข้า ทั้งจากภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โอกาสที่จะกระทำผิดจึงน้อยลงตามไปด้วย

แต่ที่พิสูจน์ชัดก็คือไม่ว่า จะเป็นยุคไหนสมัยไหน จะเลือกตั้งหรือลากตั้ง การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังอยู่คู่สังคมไทยอยู่ดี การจะให้สังคมสำนึกถึงพิษภัยของคอร์รัปชัน คงเป็นเรื่องยาก หรือจะใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็เป็นเรื่องลำบาก เพราะสังคมไทยเป็น ระบบอุปถัมภ์ ลูบหน้าปะจมูก มาตรฐานทางสังคมยังอยู่ในระดับต่ำ

สุจริตเที่ยงธรรมยังเป็นแค่นามธรรมเท่านั้น.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

10 พ.ค. 2559 10:01 10 พ.ค. 2559 10:01 ไทยรัฐ