วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชารัฐยโสธร

โดย ซี.12

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐอันเป็นบททดสอบสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้น

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ทำบันทึกแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านแห่งละ 200,000 บาท เพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอ ร่วมกันทำ ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันรับผิดชอบโครงการที่เป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านกันเอง โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกขับเคลื่อนในหมู่บ้าน

ที่ผ่านๆมา อาจจะเคยมีการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านในรูปแบบต่างๆมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านของตนเองอย่างแท้จริง

แม้คณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นองค์กรที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 หรือ 70 กว่าปีมาแล้ว แต่ที่ผ่านมาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านกลับมีไม่มากนัก เนื่องจากส่วนราชการต่างๆเมื่อมีกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน แทนที่จะใช้องค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้ว กลับมีการจัดตั้งองค์กรในรูปคณะกรรมการอื่นๆในหมู่บ้านขึ้นมาอีก ทั้งแบบถาวร หรือเฉพาะกิจ ซึ่งบุคคลที่เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆก็มักจะเป็นคนคนเดียวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

ความพยายามในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ โดยในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2552 มาตรา 28 ตรี วรรคสาม กำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

แต่คณะกรรมการหมู่บ้านก็ยังไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการดำเนินกิจการในหมู่บ้านได้อย่างที่คาดหวัง ด้วยปัญหาเดิมๆคือ ทุกครั้งที่ส่วนราชการมีนโยบาย มีโครงการกิจกรรมอะไรลงไปในหมู่บ้าน ก็มักจะกำหนดให้มีกลไกใหม่ลงไปในหมู่บ้านเสมอ

ผู้ว่าฯบุญธรรม บันทึกไว้ว่าในฐานะที่เคยรับผิดชอบขับเคลื่อนงานคณะกรรมการหมู่บ้านของกรมการปกครอง และได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมา จึงรู้สึกดีใจที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับโอกาสเลือกให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนโครงการ เพราะจะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีโอกาสแสดงบทบาทในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านของตนเองได้อย่างที่คาดหวังไว้อย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปในอนาคตคือ อยากให้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งงบประมาณจัดสรรให้หมู่บ้านโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับโครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกๆปี เพื่อจะทำให้หมู่บ้านได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว และจะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีบทบาทดูแลแก้ไขปัญหาส่วนรวมของคนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องรอคอยงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ

เมื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้หมู่บ้าน รวมทั้งประเทศประมาณ 15,000 ล้านบาท เทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดแล้วถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะตกถึงพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้าน

เห็นความตั้งใจจริงและข้อเสนออันแหลมคมของผู้ว่าฯหนุ่มไฟแรงเช่นนี้แล้วถือเป็นโชคดีของคนยโสธรที่มีแรงหนุนการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง.

“ซี.12”

10 พ.ค. 2559 08:49 10 พ.ค. 2559 08:49 ไทยรัฐ