วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้องเรียนคู่ปฏิบัติการจริง

“รายงานวันจันทร์”- ม.นวมินทร์เซ็นทีมกรุ๊ปร่วมพัฒนาเมือง

ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มักได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการฝึกปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด หลังจากเรียนรู้ทฤษฎีภายในห้องเรียนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) “มหาวิทยาลัยของเมือง” ซึ่งมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกำลังสำคัญให้กับกรุงเทพฯ ทั้งด้านสาธารณสุข เวชศาสตร์ วิศวกรรม ผังเมือง ชุมชน ก็ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน ในการใช้สถานที่เป็นห้องเรียนฝึกปฏิบัติการจริงแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดี นมร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู (MOU) ทางวิชาการ กับเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการในการออกไปปฏิบัติงานได้จริง โดยความร่วมมือใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.ใช้สถานที่ซึ่งทีมกรุ๊ปฯเป็นผู้ดำเนินโครงการอยู่ ทั้งโครงการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการจริง แก่นักศึกษาและคณาจารย์

2.การจัดหลักสูตรร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนในการจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 3.ร่วมทำวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์นำมาใช้งานได้จริง และ 4.การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการแก้ไขปัญหา พัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของคนเมือง

ดร.พิจิตตกล่าวว่า การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรแล้ว ยังได้ร่วมพัฒนาหน่วยงานของภาครัฐอีกด้วย และการทำซีเอสอาร์ (CSR) ก็เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาเก่งเมื่อได้ลงพื้นที่ จริง นอกจากนี้ เราจะร่วมกันทำวิจัย โดยภายในเดือน ก.ค.นี้จะเริ่มงานวิจัยชิ้นแรกเกี่ยวกับการระบายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการยอมรับในการแก้ปัญหาของเมือง

เลิศลักษณาบอกว่า เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่บริษัททีมกรุ๊ปฯได้ให้ บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและบ้านเมืองให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งทีมกรุ๊ปฯมีผลงานที่ปรึกษาในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกว่า 2,500 โครงการ มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,500 คน ในส่วนนี้จะสนับสนุน นมร.ได้เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเปิดห้องเรียนในการปฏิบัติจริงผ่านโครงการที่ทีมกรุ๊ปฯดำเนินการ หรือเป็นที่ปรึกษาในปัจจุบัน เช่น การศึกษาออกแบบรถไฟฟ้า ศึกษาวางแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นมหานครชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนต่อไป.

ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มักได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการฝึกปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด หลังจากเรียนรู้ทฤษฎีภายในห้องเรียนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.)... 8 พ.ค. 2559 23:17 9 พ.ค. 2559 02:16 ไทยรัฐ