วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่งทุกจังหวัดหนุนทำประชามติ วางตัวเป็นกลาง ห้ามชี้นำ

มท. หนุน "กกต.-กรธ." ย้ำ 3 ภารกิจ ช่วยรณรงค์ออกเสียงประชามติ ให้ "ความรู้-อำนวยความสะดวก-รักษาความสงบเรียบร้อย"

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ที่ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดอบรมวิทยากรซึ่งจะเป็นผู้ที่ลงไปขยายความรู้ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน  2. การอำนวยความสะดวกให้กับ กกต. เช่น การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ การจัดหน่วยออกเสียง จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัน และการรับลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 7 ก.ค.โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะปิดก่อนการยื่นด้วยตนเอง เช่น เดียวกับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน โดยสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 มิ.ย.นี้

และ 3. ด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการออกเสียงประชามติ และการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานฝ่ายปกครอง ถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามกฎหมาย โดยในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทย จะร่วมกับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดูแลไม่ให้มีผู้ใดกระทำการผิดกฎหมายการออกเสียงประชามติ อาทิ การกระทำที่มีลักษณะก่อความวุ่นวาย เป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง การขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิ หรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเสียงให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิด้วย.

มท. หนุน "กกต.-กรธ." ย้ำ 3 ภารกิจ ช่วยรณรงค์ออกเสียงประชามติ ให้ "ความรู้-อำนวยความสะดวก-รักษาความสงบเรียบร้อย" 8 พ.ค. 2559 15:52 8 พ.ค. 2559 16:38 ไทยรัฐ