วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' เผยความสุขคนไทยลดลง หลังสถานการณ์การเมืองระอุ

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจความสามัคคีของคนในชาติ ช่วงสถานการณ์ร้อนทางการเมือง พบคะแนนดัชนีวัดความสุข คนไทยลดลง ตกมาอยู่ที่ 6.07 จากคะแนนเต็ม 10...

วันที่ 8 พ.ค.59 นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจเรื่อง "ประเมินความรัก ความสามัคคีของคนในชาติในช่วงอุณหภูมิร้อนทางการเมือง" โดยศึกษาตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 5,946 คน พบว่า คะแนนความสุข ด้าน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ในช่วงอุณหภูมิร้อนทางการเมือง ค่าดัชนีความสุขประเทศไทย ตกมาอยู่ที่ 6.07 จากคะแนนเต็ม 10 แต่ชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติมาก ประชาชนในชุมชนนั้นจะมีความสุขมากถึงร้อยละ 98.2 และจะมีคนที่มีความสุขมากถึง 15 เท่าเปรียบเทียบกับคนในชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติน้อย นอกจากนี้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความรักความสามัคคีกัน จะมีคนที่มีความสุขมากถึง 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนในชุมชนที่มีความรักความสามัคคีกันน้อย

นายนพดล กล่าวต่อว่า สำหรับคนที่อยู่ในชุมชนที่ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติด จะมีคนที่มีความสุขมากถึงเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ค่อยช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติด ที่น่าพิจารณาคือ คนที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอย่างเคร่งครัดจะมีความสุขใจมากถึง 11 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนในชุมชนที่ใช้พลังทางบวกแก้ปัญหามาก เช่น จัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ ทำกิจกรรมช่วยเหลือกันและกันในชุมชน ทำกิจกรรมยกย่องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน มีกิจกรรมบันเทิง ดนตรี กีฬาและความรู้ให้การศึกษาแก่คนในชุมชน จะมีคนที่รู้รักสามัคคีกันมากถึงร้อยละ 90.8 และมากกว่าถึง 6 เท่าเปรียบเทียบกับคนในชุมชนที่ใช้มาตรการลงโทษ สร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนของชุมชนนั้นๆ

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจความสามัคคีของคนในชาติ ช่วงสถานการณ์ร้อนทางการเมือง พบคะแนนดัชนีวัดความสุข คนไทยลดลง ตกมาอยู่ที่ 6.07 จากคะแนนเต็ม 10 8 พ.ค. 2559 11:52 8 พ.ค. 2559 15:01 ไทยรัฐ