Thairath Logo
กีฬา

นายกฯ ชูเกษตรกรเป็นรากฐานประเทศ หนุนปฏิรูปจริงจัง-ยั่งยืน

Share :

"ประยุทธ์" ยกภาคเกษตรคือภาคการผลิตที่สำคัญ เป็นรากฐานผลิตอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ ทำ ศก.เดินหน้ามั่นคง หนุนสร้างการเดินหน้าเข้มแข็งระยะสั้น-ยาว มุ่งสู่การปฏิรูปที่จริงจังยั่งยืน...

วันที่ 8 พ.ค. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญ เป็นฐานรากในการผลิตอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ เป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอื่นๆ เกษตรกรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปได้อย่างมั่นคง รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นปฏิรูปภาคเกษตรอย่างจริงจัง ให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร อาทิ สนับสนุนเงินทุนปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเจาะน้ำบาดาล เร่งรัดมาตรการใช้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ต่างประเทศให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาวนั้น รัฐบาลปฏิรูปวางรากฐานสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ มีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน และความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การผลักดันการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด สนับสนุนการจัดการแบบประชารัฐ โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เอกชนสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้มาผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพขายได้ราคาสูง รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม

"อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง แต่รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ รองรับ อาทิ การให้ความรู้และปัจจัยการผลิต ลดภาระการเช่าที่ดิน การจ้างงาน สนับสนุนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ การวางแผนพัฒนาของชุมชน การส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ รัฐได้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศโดยจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพื่อการเกษตรเท่าที่จำเป็น เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง เร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูก เร่งส่งเสริมการสร้างฝายชาวบ้าน ฝ่ายประชารัฐรองรับน้ำฝนในฤดูฝนที่จะมาถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การช่วยเหลือเกษตรกรตามที่ภาครัฐ ได้มีมาตรการในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรได้ทันท่วงที หลายอย่างรัฐบาลจำเป็นต้องแก้กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ มากมายในทุกกิจการ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านเกษตรที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตามนโยบายประชารัฐเพื่อให้การขับเคลื่อนภาคเกษตรมีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรอดทน เข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...