วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.พร้อมอบรมอาสาสมัคร เป็นวิทยากรเผยแพร่ ร่าง รธน. 11 พค.นี้

กรธ.เตรียมซักซ้อมแนวทางอบรมวิทยากร ครู ก. 11 พ.ค.นี้ มั่นใจเป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ต่อการเผยแพร่ รธน.ให้เข้าถึง ปชช. โดยเริ่มจากทางเว็บไซต์ กรธ.และวิทยุสภา กรมประชาฯ และทหาร...

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดอบรมวิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย (ครู ก.) ว่า การเตรียมความพร้อมการจัดอบรม ขณะนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวันที่ 11 พ.ค. กรธ.อนุกรรมการของ กรธ. และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าจะประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางและทำความเข้าใจก่อนที่จะอบรมครู ก.ในวันที่ 18-19 พ.ค. ส่วนการประชุมกรธ.ในวันที่ 10 พ.ค. ที่ประชุมจะพิจารณาร่วมกันว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรธ.จัดทำและเตรียมแจกให้กับครู ก.เพื่อนำไปใช้ทำความเข้าใจกับครู ข. มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

เชื่อว่ากระบวนการอบรมครู ก.น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาใดเกิดขึ้น และเชื่อว่าวิธีการเผยแพร่และทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบวิทยากร ครู ก. ครู ข. และครู ค. เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะการกำหนดให้ประชาชนสื่อสารหรือพูดกันเองย่อมดีกว่าการเผยแพร่ผ่านทางวิทยุหรือโทรทัศน์ เนื่องจากลักษณะดังกล่าวรวดเร็วไม่สามารถอธิบายข้อมูลได้ครบถ้วน ตอนนี้ไม่กังวลอะไร แต่ถ้าจะกังวลก็เป็นในความหมายว่าเวลาที่ครู ก.ครู ข.และครู ค.ไปอธิบายให้ประชาชนได้รับฟังแล้วประชาชนตั้งคำถามกลับมาแต่วิทยากรของเราตอบไม่ได้ หรือตอบได้แต่ไม่ตรงก็จะยุ่งได้ ดังนั้นทุกขั้นตอน กรธ.ก็จะคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเตรียมความพร้อมในการอบรมวิทยากรเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ว่า การอบรมระดับจังหวัด(ครู ก.) มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 456 คน มาจากการคัดเลือกของกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดยกเว้น กทม. จังหวัดละ 5 คน และ มาจากผู้แทนของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดละ 1 คน สำหรับการอบรมจะเป็น 2 วัน คือวันแรกอภิปรายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และวันที่สอง จะแบ่งกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัดรวม 9 กลุ่ม เพื่อให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยมีกรธ.และอนุกรธ.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับวิทยากรในพื้นที่กทม. จะแยกการอบรมเป็นเฉพาะ โดย กรธ. ได้ขอความร่วมมือจากกทม.ให้ส่งผู้นำชุมชนในพื้นที่ กทม.ที่มีจำนวน 2,000 ชุมชนๆ ละ 2 คน รวมเป็น 4,000 คน ให้เข้ารับการอบรมที่รัฐสภา แบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 600-700 คน ส่วนการทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นกำหนดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ กรธ. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบล บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุทหาร และวิทยุรัฐสภา.

กรธ.เตรียมซักซ้อมแนวทางอบรมวิทยากร ครู ก. 11 พ.ค.นี้ มั่นใจเป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ต่อการเผยแพร่ รธน.ให้เข้าถึง ปชช. โดยเริ่มจากทางเว็บไซต์ กรธ.และวิทยุสภา กรมประชาฯ และทหาร... 7 พ.ค. 2559 14:32 7 พ.ค. 2559 15:48 ไทยรัฐ