วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งเกิดยุทธศาสตร์แฟชั่น “อรรชกา” ปฏิรูปโครงสร้างทั้งสายน้ำ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น พ.ศ.2560-2575 โดยเตรียมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะกำหนดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมนำร่องการปฏิรูปโครงสร้าง ทั้งภาคการผลิตและทำการตลาด ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เน้นปรับเปลี่ยนจากการผลักดันการผลิตสินค้าป้อนตลาดไปสู่การสร้างความต้องการให้ตลาดจำเป็นต้องหันมาสั่งสินค้ามากขึ้น

ทั้งนี้การกำหนดแผนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามนโยบายของรัฐบาล และจะส่งเสริมให้เชื่อมโยงฐานการผลิตในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนามให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในพื้นที่เดิมและต่อยอดสู่ภูมิภาค รวมถึงจะสนับสนุนให้มีการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น

นางอรรชกากล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่น การปลดล็อกกิจการเกี่ยวกับการฟอกย้อม จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมปี 2550 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถตั้งและขยายโรงงานฟอกย้อมได้ การปรับปรุงระเบียบการรับรองวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ การปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับการฝากขาย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น พ.ศ.2560-2575 โดยเตรียมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ... 6 พ.ค. 2559 23:55 6 พ.ค. 2559 23:58 ไทยรัฐ