วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวปาล์มใหม่ให้ผลผลิตสูงสุด

วันที่ 5 พ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติธรกุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ม.เกษตรศาสตร์ ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ ภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเปิดตัวพันธุ์ปาล์มสายพันธุ์ Krabi KU. Oil Palm 59 โดยมีนายเอนก ลิ่มศรีวิไลนักวิจัยเอกชน และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยสายพันธุ์ปาล์มจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ นำต้นพันธุ์ปาล์มมอบให้กับจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นของขวัญในการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองปาล์มน้ำมัน อาสาเป็นตัวนำหลักในการคิดค้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ การแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ แนวทางการดำเนินงาน Krabi KU. Oil Palm 59 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยแนวทางการดำเนินงานคือ จัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ โดยการสนับสนุนปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และจะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีชุมชน รับฟังความคิดเห็น สำรวจศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนวางกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และในอนาคตจะพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกนิสิตภาควิชาพืชไร่ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง

นายเอนกกล่าวว่า ปาล์มสายพันธุ์ Krabi KU. Oil Palm 59 เป็นการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกอย่างเข้มงวดเพื่อคัดลักษณะต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทั้งผลผลิตต่อต้นต่อปีสูงมากกว่า 300 กก.ต่อไร่และมี % น้ำมันต่อทะลายสูง 25-27% ติดต่อกันทุกปี เป็นการนำต้นแม่พันธุ์ตัดยอดอ่อนขยายต้นพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ โดยร่วมงานวิจัยร่วมกับ สวก.พร้อมกับตรวจสอบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแต่ละต้น ซึ่งในอนาคตปาล์มสายพันธุ์นี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป.

วันที่ 5 พ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติธรกุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ม.เกษตรศาสตร์ ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ ภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเปิดตัวพันธุ์ปาล์ม 6 พ.ค. 2559 08:47 6 พ.ค. 2559 08:48 ไทยรัฐ