วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงแผนปฏิรูปแพทย์แผนไทยเข้าวิป-ครม.

ชูเป็นทางเลือกทุก รพ.-ดึงตำรับยาอัพเศรษฐกิจ ยกกรมเป็นกระทรวง

นพ.ธวัชชัย กลมธรรม ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแผนการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยแห่งชาติว่า ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) แล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอวิปแม่น้ำ 3 สาย เพื่อรับรองก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งหลังจาก ครม.เห็นชอบก็จะส่งเรื่องให้หน่วยราชการนำแผนไปปฏิบัติจริง ซึ่งแผนการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเป็นแผน 20 ปี แต่ภายใน 1 ปีครึ่งจะมีเรื่องที่ต้องเร่งรัดและวางแผนด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง และยั่งยืน โดยนำเรื่องภูมิปัญญาตำรับต่างๆที่ประเทศไทยมีอยู่มาสร้างเป็นเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแผนนี้ ทั้งนี้ความมั่นคงที่ได้รับคือไทยจะมีระบบการบริการทางการแพทย์แผนไทยคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตโรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องมีการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนได้เลือกว่าจะเข้ารับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ตะวันตก การเลือกรับบริการนั้น ประชาชนสามารถเชื่อถือการแพทย์แผนไทยได้เพราะทุกอย่างที่นำมาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตกจะต้องมีงานวิจัยรองรับ อย่างไรก็ตาม หากแผนการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยแห่งชาตินี้ผ่าน ครม.ก็จะส่งผลให้งานในการปฏิรูปโครงสร้างด้านแพทย์แผนไทยดีขึ้น เพราะจะมีงบประมาณมาใช้พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารกำลังคน การเพิ่มกำลังคน เป็นต้น และในอนาคตจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทยให้สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้

นพ.ธวัชชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมการศึกษาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งเรื่องการบริการ คาดว่าแผนดังกล่าวจะเข้าสู่วิปแม่น้ำ 3 สายสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอเข้า ครม. เมื่อผ่าน ครม.ก็จะนำไปสู่การปฏิรูป 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ระบบบริการ 2.การศึกษา การทำวิจัยและพัฒนากำลังคน และ 3.การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในที่ประชุม สปท.ยังเสนอแนวคิดที่จะยกระดับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯเป็นกระทรวงเพื่อดูเรื่องของแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ.

นพ.ธวัชชัย กลมธรรม ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแผนการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยแห่งชาติว่า ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย... 6 พ.ค. 2559 00:31 6 พ.ค. 2559 00:37 ไทยรัฐ