ข่าว

วิดีโอ

กรอ.ปั้นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในปีนี้ได้กำหนดให้ 5 จังหวัด เป็น 5 จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วย ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องที่จังหวัดระยอง พัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกผ่าน 109 โครงการ ด้วยงบประมาณ 9,455 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ นำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขทางสิ่งแวดล้อมให้ทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ สหรัฐฯ สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษและญี่ปุ่น

สำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ และคาดว่าจะยกระดับทั้ง 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในปี 2563

“ในอนาคต กรอ.จะเข้าไปส่งเสริมโครงการดังกล่าวในอีก 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครปฐม ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลาและสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การจะยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้เป็นผลสำเร็จ จะต้องมีตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน เช่น โรงงานต้องรายงานการประกอบการอย่างเปิดเผย และการรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล เพราะหากโครงการประสบความสำเร็จจะเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน”

นางอรรชกา กล่าวว่า โครงการนี้จะเริ่มนำร่องพัฒนาจังหวัดระยองเป็นแห่งแรกในต้นปี 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น โรงงาน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่รวม 109 โครงการ ใช้งบประมาณ 9,455 ล้านบาท.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในปีนี้ได้กำหนดให้ 5 จังหวัด เป็น 5 จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วย ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 6 พ.ค. 2559 00:12 6 พ.ค. 2559 00:21 ไทยรัฐ