ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  งานคือเงิน 06/05/59

  หมึกเขียว6 พ.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  คนฉลาดพยายามต่อสู้ฝ่าฟันทุกปัญหา แต่คนโง่ยอมศิโรราบให้กับอุปสรรคเพียงน้อยนิด

  หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิตเดินถึงเส้นชัยได้ในเร็ววัน และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวบาล วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี) TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CU-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/ recruitmentonline สอบถามที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 10 พ.ค.นี้

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก โดยมีวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีประสบการณ์ออกแบบ การบริหารงานสถาปัตยกรรม หรือ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (รับถึง 13 พ.ค.นี้), เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 19 พ.ค.นี้) สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011,3012 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tds.tu.ac.th

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส วุฒิ ปริญญาโท (Master 2)/ปริญญาเอก ทางด้าน วรรณคดี ภาษาศาสตร์ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา ยุโรปศึกษา (ทุกสาขาเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส) ต้องจบจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 13 พ.ค.นี้), อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาเยอรมัน วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รับถึง 19 พ.ค.นี้) สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

  คณะเทคนิคการแพทย์ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก) สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด–ฟัง–อ่าน–เขียน ระดับดี–ดีมาก ใช้คอมพิวเตอร์และ Internet ได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop และ Power Point Presentation, Web design มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจให้บริการ มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล สามารถทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา เลขานุการ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนมาก่อน หรือมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ),

  นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างดี สามารถจดรายงานการประชุมและโต้ตอบจดหมายราชการได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สมัครที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา สอบถาม โทร.0-2441-4370 ต่อ 2824 ถึง 19 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดสาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การแปล หรือหลักสูตรและการสอน (หากมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรด้านบริหารโรงพยาบาล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาล, หลักสูตรด้านบริหารสาธารณสุข รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือ ความปลอดภัย,

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาสิ่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และปริญญาตรี ทาง การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ ปริญญาโท ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ทาง การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร มีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง, แขนงวิชาการจัดการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือ บริหารธุรกิจด้านการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ด้าน การเกษตร, วิชาเอกการจัดการผลิตพืช รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ปฐพีวิทยา พืชไร่ การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มีพื้นปริญญาตรีและปริญญาโททางการเกษตร หรือ ปริญญาโททาง การเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรี ทางการเกษตร และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางปฐพีวิทยา พืชไร่ การจัดการศัตรูพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร),

  สาขาวิชาพยาบาล-ศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) โดย TOEFL Paper ขั้นต่ำปริญญาเอก 550 คะแนน/ปริญญาโท 510 คะแนน, TOEFL CBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 213 คะแนน/ ปริญญาโท 180 คะแนน, TOEFL IBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 79 คะแนน/ปริญญาโท 64 คะแนน, CU–TEP ขั้นต่ำปริญญาเอก 75 คะแนน/ปริญญาโท 60 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำปริญญาเอก 6.5 คะแนน/ปริญญาโท 5 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำปริญญาเอก 700 คะแนน/ปริญญาโท 600 คะแนน สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ สอบถามที่สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2504-7133 รับถึง 25 พ.ค.นี้

  สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงินการธนาคาร มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ระหว่าง 16-25 พ.ค.นี้

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  งานคือเงินหมึกเขียวหางานสมัครงานรับสมัครงานตำแหน่งงานดีๆคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:13 น.