ข่าว

วิดีโอ

ประธานศาล รธน.ออสเตรียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์ 2 ประเทศ

ศ.ดร.เกอร์ฮารท์ โฮลซินเกอร์ ประธานศาล รธน.ออสเตรียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น และร่วมบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 'หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย' รุ่นที่ 4 ระหว่าง 3-6 พ.ค.59...

​สาธารณรัฐออสเตรียถือว่าเป็นประเทศแรก ที่มีการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 (ปี ค.ศ. 1920) และเป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งร้อยปี โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียได้มีความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

และในโอกาสที่ ศ.ดร.เกอร์ฮารท์ โฮลซินเกอร์ (Prof. Dr. Gerhart Holzinger) ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียและคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2559 ตามคำเชิญของนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ กระบวนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ บรรทัดฐานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาบุคลากรในระดับทวิภาคี และ ศ.ดร.เกอร์ฮารท์ โฮลซินเกอร์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 4 (นธป. 4) ในหัวข้อ “The Role of the Constitutional Court of Republic of Austria on the Protection of Human Rights” ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

นอกจากนี้ Prof. Dr. Gerhart Holzinger ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษากฎหมายระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “The Role of the Constitutional Court of Republic of Austria on the Protection of Human Rights” เช่นเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
​​
สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ Prof. Dr. Gerhart Holzinger ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในครั้งนี้ จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแนบแน่นระหว่างศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกระบวนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป.

ศ.ดร.เกอร์ฮารท์ โฮลซินเกอร์ ประธานศาล รธน.ออสเตรียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น และร่วมบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 'หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย' รุ่นที่ 4 ระหว่าง 3-6 พ.ค.59... 4 พ.ค. 2559 18:14 4 พ.ค. 2559 18:54 ไทยรัฐ