ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.เผยรับสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 59 รวม ม.รัฐ-เอกชน 123,179 ที่นั่ง

ทปอ.ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2559 มีที่นั่งรวม 123,179 คน จาก 88 สถาบันทั้ง ม.รัฐและเอกชน จำหน่ายระเบียบการ 6 พ.ค.รับสมัคร 10-17 พ.ค.'หมออุดม' แนะเด็กเลือกตามศักยภาพตนเอง วอนพ่อแม่อย่าตัดสินใจแทน...

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการรับสมัครแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2559

ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2559 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมคัดเลือกบุคคลจำนวน 88 สถาบัน มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือกจำนวน 754 คณะ/สาขาวิชา แยกเป็นรหัสจำนวน 4,191 รหัสมีที่นั่งรับได้ 123,179 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. 24 แห่ง รับได้ 59,310 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 22 แห่ง รับได้ 20,835 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 37 แห่ง รับ 42,380 คน และสถาบันสมทบอื่นๆ 5 แห่ง รับ 654 คน

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6-17 พ.ค.นี้ รับสมัครวันที่ 10-17 พ.ค.นี้ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ชำระเงินทางธนาคารที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิสวันที่ 10-19 พ.ค.ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์วันที่ 23-25 พ.ค.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 5 มิ.ย. ทาง www.aupt.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 14-17 มิ.ย.ที่ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 1 ก.ค. ทาง www.aupt.or.th

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกคณะ/วิชาที่ตนชอบและสนใจ โดยคำนึงถึงศักยภาพของตนเองที่สำคัญขอให้ใช้โปรแกรมการคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น ของสอท. ที่เป็นปัจจุบันคือโปรแกรมคำนวณคะแนน Admission 59 ไว้ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ซึ่งสอท. จะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้วันที่ 6 พ.ค.นี้ ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ขอให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ แต่ไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินใจแทนเด็กนอกจากนี้ขอให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับเข้าเรียนของแต่ละคณะอย่างละเอียดเพราะโปรแกรมการคำนวณของ สอท. จะตรวจสอบเฉพาะคะแนนและองค์ประกอบเท่านั้น หากครบก็จะทำการคำนวณคะแนนซึ่งทุกปีจะพบว่ามีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก แต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านจำนวนปีละ 100 คนเศษ เพราะมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่คณะกำหนด ทำให้ สอท.ต้องประสานคณะที่เด็กเลือกในอันดับถัดไป เพราะถือว่าสอบผ่านแล้ว แต่ก็น่าเสียดายที่ต้องพลาดหวังจากคณะที่เลือกไว้ในอันดับต้นๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอท.ทางโทร. 0-2354-5150-2

สำหรับ จำนวนการรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,834 คน ม.เกษตรศาสตร์ รับ 9,106 คน ม.ขอนแก่น รับ 2,168 คน ม.เชียงใหม่รับ 2,478 คน ม.ทักษิณ รับ 1,628 คนม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ 873 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ 2,820 คน ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 525 คน ม.ธรรมศาสตร์ รับ 4,024 คน ม.นครพนม รับ293 คน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับ 205 คน ม.นเรศวร รับ 3,570 คน ม.บูรพา รับ 4,657 คน ม.พะเยา รับ 2,460 คน ม.มหาสารคาม รับ 2,567 คน ม.มหิดล รับ 1,499 คน ม.แม่โจ้ รับ 3,400 คน ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 2,145 คน ม.วลัยลักษณ์ รับ 1,525 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 1,956 คน ม.ศิลปากร รับ 3,163 คน ม.สงขลานครินทร์ 3,289 คน ม.อุบลราชธานี รับ 1,460 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ 1,665 คน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับ 200 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)กรุงเทพ รับ 825 คน มทร.ตะวันออก รับ 1,240 คน มทร.ธัญบุรี รับ 1,425 คน มทร.พระนครรับ 410 คน มทร.รัตนโกสินทร์ รับ 455 คน มทร.ล้านนา รับ 1,005 คน มทร.ศรีวิชัย รับ 280 คน มทร.สุวรรณภูมิ รับ 740 คน มทร.อีสาน รับ 615 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)กาญจนบุรี รับ 210 คน มรภ.จันทรเกษม รับ 280 คน มรภ.ธนบุรีรับ 1,340 คน มรภ.นครสวรรค์ รับ 580 คน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับ 2,391 คน มรภ.เพชรบุรีรับ 1,080 คนมรภ.พระนครศรีอยุธยา รับ 785 คน มรภ.พิบูลสงคราม รับ 825 คน มรภ.มหาสารคาม รับ 1,025 คน มรภ.ราชนครินทร์ รับ 75 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รับ 1,740 คน มรภ.สวนสุนันทา รับ 1,945 คนม.สวนดุสิต รับ 1,555 คนม.นวมินทราธิราช รับ 35 คน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับ 60 คนวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับ 60 คน สถาบันการพลศึกษา รับ 299 คน

ม.กรุงเทพ รับ 1,610 คน ม.กรุงเทพธนบุรี รับ 1,020 คนม.เกริก รับ 1,715 คน ม.เกษมบัณฑิต รับ 2,290 คน ม.คริสเตียน รับ 810 คน ม.เจ้าพระยา รับ 400 คน ม.ชินวัตร รับ 340 คน ม.เซนต์จอห์น รับ 240 คน ม.ตาปี รับ 275 คน ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 250 คน ม.ธนบุรี รับ 580 คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับ 945 คน ม.เนชั่น รับ 530 คน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ รับ 1,180 คน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,880 คน ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ รับ 100 คนม.พายัพ รับ 3,590 คน ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับ 1,110 คน ม.ภาคกลาง รับ 880 คน ม.รังสิต รับ 4,120 คน ม.รัตนบัณฑิต รับ 1,350 คน ม.ราชธานี รับ 550 คน ม.เวสเทิร์น รับ 870 คน ม.ศรีปทุม รับ 2,565 คน ม.สยาม รับ 1,090 คน ม.หอการค้าไทย รับ 3,125 คน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับ 2,275 คน ม.หาดใหญ่ รับ 1,100 คน ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับ 665 คน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับ 445 คนวิทยาลัยเชียงราย รับ 340 คน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับ 120 คน วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก รับ 400 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รับ 180 คนวิทยาลัยดุสิตธานี รับ 220 คน วิทยาลัยนครราชสีมา รับ 890 คน และวิทยาลัยสันตพลรับ 1,330 คน.

ทปอ.ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2559 มีที่นั่งรวม 123,179 คน จาก 88 สถาบันทั้ง ม.รัฐและเอกชน จำหน่ายระเบียบการ 6 พ.ค.รับสมัคร 10-17 พ.ค.'หมออุดม' แนะเด็กเลือกตามศักยภาพตนเอง วอนพ่อแม่อย่าตัดสินใจแทน... 4 พ.ค. 2559 14:09 4 พ.ค. 2559 14:29 ไทยรัฐ