ข่าว

วิดีโอ

'ประธาน ส.อ.ท.' คนใหม่ ดันยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม 6 ด้าน

'เจน นำชัยศิริ' ประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ เผย วาระการทำงานปี 59-61 หวังสร้างความแข็งแกร่ง ยั่งยืน ชูนโยบาย ผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ด้าน...

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนใหม่ เปิดเผยถึงวาระการทำงานปี 2559-2561 ว่า จะสร้างความเข้มแข็งโดยเสริมสร้างภราดรภาพ ความเข้าใจ และความสามัคคีของสมาชิก ส.อ.ท.และเจ้าหน้าที่ของ ส.อ.ท. รวมทั้งเสริมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การระดมความคิด กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความจริง และข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสาธารณะเข้ามาร่วมงานใน ส.อ.ท. เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม 6 ด้าน จะได้รับการผลักดันให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. ทั้งจากยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์จังหวัด และภูมิภาค ได้แก่

1. สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม 2. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทยด้วยการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ 4. สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า 5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และ 6. ร่วมกับภาครัฐในการสร้างปัจจัยเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม.

'เจน นำชัยศิริ' ประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ เผย วาระการทำงานปี 59-61 หวังสร้างความแข็งแกร่ง ยั่งยืน ชูนโยบาย ผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ด้าน... 4 พ.ค. 2559 12:57 4 พ.ค. 2559 14:13 ไทยรัฐ