ข่าว

วิดีโอ

ตลาดบี้แจสมั่วนิ่มประชุมผู้ถือหุ้น 4 จี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรื่องการพิจารณาและอนุมัติ การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ผ่านมา โดยตั้งคำถามว่า เหมาะสมหรือไม่ที่เพิ่มวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แทนที่จะเป็นการชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า ตามที่ JAS ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เม.ย. โดยเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด บริษัทย่อยที่ JAS ถือหุ้น 100% ชนะการประมูลแต่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต โดยชี้แจงเหตุผลที่ต้องสละสิทธิ์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้นเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ขอให้ JAS ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 10 พ.ค.

โดยขอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเสนอเพิ่มวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แทนที่จะเป็นการชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ รวมทั้งบทบาทของคณะกรรมการในการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในประเด็นดังกล่าว เพราะการพิจารณาอนุมัติผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ชี้แจงการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรื่องการพิจารณาและอนุมัติ การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 4 พ.ค. 2559 00:17 4 พ.ค. 2559 00:23 ไทยรัฐ