ข่าว

วิดีโอ

แนะประชาชนใช้ระบบบัญชีนำชีวิตเป็นสุข

เผย 90% ประสบความสำเร็จปลดหนี้สินได้

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้นำระบบการจดบันทึกรายรับรายจ่ายผ่านการทำบัญชีให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นคู่มือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะระบบบัญชีเป็นคู่มือในการสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือน โดยได้เผยแพร่ความรู้ทางบัญชีให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป ยังได้ดำเนินการจัดระบบบัญชีสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้มาทำการวิเคราะห์และนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อการดำเนินชีวิต การสร้างธุรกิจเพื่อส่งเสริมรายได้สู่ครัวเรือน ผลที่เกิดขึ้นปรากฏว่า 90% ของผู้ที่ทำบัญชี สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิต และ พัฒนาความเป็นอยู่ให้กับตนเองและครอบครัว

สำหรับการให้ความรู้ผ่านระบบการทำบัญชี กรมได้ดำเนินการผ่านเครือข่ายครูบัญชีอาสาซึ่งได้รับการอบรมความรู้ทางบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันครูบัญชีอาสาได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีสู่ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนนำองค์ความรู้ทางบัญชีไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ เช่น นายสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนี้จากการทำการเกษตรที่ขาดทุนมาส่งผลให้มีหนี้ 500,000 บาท แต่หลังจากได้นำระบบบัญชีไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้สามารถใช้หนี้ได้หมดในเวลา 2 ปี

“ระบบบัญชียังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านอื่นๆได้อีก อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตพืชผลการเกษตรอย่าง ดิน น้ำ ให้สามารถมีใช้ได้ตลอดฤดูการเพาะปลูก หรือการนำบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและกำหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”.

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้นำระบบการจดบันทึกรายรับรายจ่ายผ่านการทำบัญชีให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นคู่มือแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น... 3 พ.ค. 2559 00:46 3 พ.ค. 2559 00:51 ไทยรัฐ