วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 03/05/59

แม้มีมันสมองและความคิดที่เลอเลิศแต่หากไม่ลงมือกระทำย่อมไม่มีทางประสบความสำเร็จ

คนขยัน ที่ยังเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาที่ งานคือเงิน ได้เสมอ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ หรือด้าน จิตวิทยา การสื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา สาธารณสุข (ต้องจบปริญญาโท ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 บททั่วไป

สนใจสมัครที่ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถาม โทร.0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 6 พ.ค.นี้

กรมประมงรับนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 อัตรา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทาง การอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร ผลิตภัณฑ์ ประมง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร การถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร การถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนวิทยา ระบบอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมประมง ชีววิทยาการประมง ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ, 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทาง จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี, 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง ชีวเคมี เคมีวิเคราะห์ หรือ เคมี ต้องผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่: เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ” หรือที่ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ” ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ สอบถามที่ กองการเจ้าหน้าที่ 0-2562-0536 รับถึง 11 พ.ค.นี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึง 30 กันยายน 2559 วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาทาง ผังเมือง การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง การวางผังชุมชน การวางแผนภาค การวางแผนภาคและเมือง การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมืองจัดทำเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานหน้าที่ สามารถ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติที่ดี

สมัครที่: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนมนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ถึง 13 พ.ค.นี้

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ผู้จัดการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 อัตรา

อายุ 35–55 ปี วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์ หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความสามารถด้านการบริหารและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สอบถาม: โทร.0-2564-3105 ต่อ 2218 รับถึง 13 พ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำกับ ควบคุม และติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางระบบเครือข่าย พัฒนาซอฟต์แวร์ บุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการจัดความรู้

สมัครที่: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เลขที่ 19 ซอยเอกมัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.0-2415-0503 ต่อ 201-202 ระหว่าง 16-23 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดสาขาวิชา รับ อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การสอนสังคมศึกษา หรือทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือ ด้านการศึกษา โดยต้องสำเร็จปริญญาโทและปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องโดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์ มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา

แขนงวิชาบริหารการศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารการศึกษา หรือ ทางการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การสอน การบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่น, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หากมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ไทยศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางประวัติศาสตร์ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด รับ อาจารย์ 2 อัตรา

อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ทางการตลาด หรือ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วไม่เกิน 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเอกชนในหน้าที่การบริหารการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิชาเอกการเงิน รับ อาจารย์ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน หรือใน สาขาใกล้เคียงบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาโททางการเงิน และมีประสบการณ์การทำ งานด้านบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ปริญญาโททางการเงิน และมีประสบการณ์การทำงานหรือการสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เน้นด้านการเงิน และมีประสบการณ์การทำงาน หรือ การสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิชาเอกการจัดการทั่วไป รับ อาจารย์ 2 อัตรา

วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ เน้น ด้านการจัดการดำเนินงาน การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ มีประสบการณ์การทำงาน หรือการสอนทางบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ อาจารย์ 2 อัตรา

อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบัญชี หรือ ปริญญาโท ทาง บัญชี หรือ บริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีพื้นฐาน ปริญญาตรีทางบัญชี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดวิชาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ทำงานราชการอย่างน้อย 5 ปี หรือ มีประสบการณ์การสอนในวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง กฎหมาย ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หรือ กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา

อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์ ทุกตำแหน่งต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) โดย TOEFL Paper ขั้นต่ำปริญญาเอก 550 คะแนน/ปริญญาโท 510 คะแนน, TOEFL CBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 213 คะแนน/ ปริญญาโท 180 คะแนน, TOEFL IBT ขั้นต่ำปริญญาเอก 79 คะแนน/ปริญญาโท 64 คะแนน, CU-TEP ขั้นต่ำปริญญาเอก 75 คะแนน/ปริญญาโท 60 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำปริญญาเอก 6.5 คะแนน/ปริญญาโท 5 คะแนน หรือ TOEICขั้นต่ำปริญญาเอก 700 คะแนน/ปริญญาโท 600 คะแนน

สนใจสมัครที่: กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัคร และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ สอบถามที่ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2504-7133 รับถึง 25 พ.ค.นี้.

หมึกเขียว

2 พ.ค. 2559 10:05 2 พ.ค. 2559 10:07 ไทยรัฐ