ข่าว

วิดีโอ

วิศวะม.อุบลฯถ่ายทอด ความรู้อนุรักษ์พลังงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จับมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายหอการค้า พลังงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี จ.กาญจนบุรี จ.แพร่ และ จ.ตรัง ถือเป็นโครงการบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ทั้งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างมากภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

ทั้งนี้ จากข้อมูลปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศ จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ยังมีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากที่ยังมีการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนเองและยังช่วยชาติประหยัดพลังงานด้วย

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต ช่วยชาติประหยัดพลังงาน.

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จับมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 พ.ค. 2559 09:46 2 พ.ค. 2559 09:48 ไทยรัฐ