นักเศรษฐศาสตร์ ห่วงหนี้แรงงานไทยพุ่ง! รอบ 8 ปี ชงขึ้นค่าแรง

ข่าว

  นักเศรษฐศาสตร์ ห่วงหนี้แรงงานไทยพุ่ง! รอบ 8 ปี ชงขึ้นค่าแรง

  ไทยรัฐออนไลน์

   1 พ.ค. 2559 16:56 น.

   “อนุสรณ์” ชี้อัตราว่างงานไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% ระบุเออีซี กระตุ้นพัฒนาคุณภาพแรงงานดีขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคด้านภาษา ห่วงหนี้สินผู้ใช้แรงงานพุ่งในรอบ 8 ปี ชงรัฐขึ้นค่าแรง 340-360 บาทต่อวัน...

   เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยสถานการณ์แรงงานขณะนี้ยังมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ แม้ตัวเลขผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ณ เดือน ก.พ.59 อยู่ที่ 123,087 คน คิดเป็นอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น 25% ก็ตาม แต่ภาพรวมอัตราการว่างงานต่ำกว่า 1% ของกำลังแรงงานทั้งหมด

   ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเพิ่มสูงขึ้นในบางภาคการผลิต เนื่องจากแรงงานต่างด้าวทยอยกลับประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมา หลังจากประเทศเมียนมาเปิดกว้างทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูง สถานการณ์การเลิกจ้างล่าสุดยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 ปี และส่วนใหญ่เมื่อมีการเลิกจ้างแล้ว ผู้ใช้แรงงานสามารถหางานทำได้ในเวลาไม่นานนัก

   ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายโดยเสรี แรงงานวิชาชีพไทย 8 สาขาที่มีการเปิดเสรีแข่งขันกับแรงงานในภูมิภาคได้ ยกเว้นสาขาบัญชี การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลทำให้จีดีพีไทย เพิ่มขึ้น 0.01% เกิดผลบวกต่อภาคบริการและอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม ได้รับผลบวกต่อสวัสดิการโดยรวมของสังคม ทำให้ตัวแปรสวัสดิการเพิ่มขึ้น 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ 8 สาขายังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนัก เนื่องจากในแต่ละวิชาชีพจะเข้าไปทำงานในประเทศอื่นๆ ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกาของสาขาวิชาชีพนั้นๆ ในแต่ละประเทศที่มีข้อจำกัดอยู่มาก ยังต้องมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานกลางของอาเซียนมีความเป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษายังคงเป็นอุปสรรคของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศอื่นๆ

   พร้อมระบุ ผลงานวิจัยของสำนักงานสนับสนุนการวิจัยพบว่า ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะระหว่างประเทศของไทย แรงงานมีทักษะของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะย้ายออกไปทำงานที่สิงคโปร์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 4.98% และมาเลเซียเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.14% และย้ายไปทำงานประเทศอื่นๆ ในอาเซียนลดลง ขณะที่ไทยจะเป็นผู้รับแรงงานทักษะเพิ่มขึ้นจากอาเซียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 4.48%

   อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะต่ำ หรือไม่มีทักษะเพิ่มเติมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นผลดีต่อไทยโดยภาพรวม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การผลิต การบริการ และสวัสดิการสังคมโดยรวม เพราะไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานอยู่ และต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทำงานมากกว่า 3 ล้านคน การเปิดเสรียังลดการใช้อำนาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จึงช่วยลดช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันได้ระดับหนึ่ง

   นอกจากนี้ ไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาแรงงานทาส และการละเมิดสิทธิแรงงานซึ่งต้องเร่งแก้ไข ส่วนหนี้สินของผู้ใช้แรงงานปรับตัวสูงสุดในรอบ 8 ปี เป็นผลมาจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จำเป็นในชีวิต และการก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว

   ส่วนข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 10 ประการ ได้แก่ 1.ขอให้ปฏิรูประบบกฎหมายแรงงาน โดยมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรง 11 ฉบับ เพื่อจัดทำเป็นประมวลกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติการบริหารแรงงานทั้งระบบ โดยยึดหลักการ 6 ประการ คือ หลักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือหลักสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค หลักความเป็นธรรม หลักความมั่นคงในชีวิตของแรงงาน หลักผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขัน หลักการมีส่วนร่วมผ่านระบบไตรภาคี 2.ขอให้มีการพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำผ่านระบบไตรภาคี โดยปรับเพิ่มขึ้นไปที่ 340-360 บาทต่อวัน

   3.ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมกัน ซึ่งทั่วโลกถือเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 4.ขอให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะของ “สำนักงานประกันสังคม" จากหน่วยราชการ เป็น องค์กรมหาชน ที่บริหารงานโดยมืออาชีพและผู้แทนของสมาชิกองทุนประกันสังคม 5.ขยายสิทธิผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้ รวมทั้งขยายสิทธิไปยังสมาชิกในครอบครัว แต่ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 6.เพื่อลดการบิดเบือนจากการเบิกจ่ายจากกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน รัฐบาลควรปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนให้สูงกว่ากองทุนประกันสังคม และควรยกสถานะสำนักงานกองทุนเงินทดแทน เป็น หน่วยงานระดับกรม โดยรวมเอางานของสำนักปลอดภัยแรงงานเข้ามาอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน

   7.ด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน หรือกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ควรให้ระบบคะแนนเสียงถ่วงน้ำหนักในการคัดเลือกตัวแทนนายจ้างและตัวแทน ลูกจ้างที่เข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้ได้ตัวแทนนายจ้างที่เป็นตัวแทนของนายจ้างส่วนใหญ่ และตัวแทนลูกจ้างที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างส่วนใหญ่อย่างแท้จริง 8.ควรส่งเสริมระบบบริการที่เน้นป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงาน จัดสรรงบเพิ่มเติมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันอันตรายของแรงงาน

   9.การนำเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนไปใช้ลงทุนในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจใดๆ หรือโครงการใดๆ ของรัฐบาล ต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจที่โปร่งใส และกรรมการกองทุนประกันสังคมต้องตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ อย่างมืออาชีพบนผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ต้องมีนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ผันแปรตามผู้มีอำนาจทางการเมืองในแต่ละรัฐบาล และ 10.ขอให้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาแรงงานทาส และจัดระเบียบการจ้างงานแบบเหมาช่วงให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล

   ขณะที่ปัญหาหนี้สินของผู้ใช้แรงงานว่า รัฐบาลควรใช้ธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสินจัดตั้งโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ใช้แรงงาน หรือใช้โครงการธนาคารประชาชนซึ่งมีอยู่แล้ว ลดการกู้หนี้นอกระบบ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถกู้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ ในภาวะเศรษฐกิจขยายตัวไม่สูงนัก และมีการพิจารณาลดการทำงานล่วงเวลาของสถานประกอบการต่างๆ ทำให้รายได้ผู้ใช้แรงงานจำนวนไม่น้อยไม่พอกับรายจ่าย รัฐบาลควรจัดให้มีโครงการเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถประกอบอาชีพเสริมได้.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15:12 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์