ข่าว
100 year

แก้ระบบอุปถัมภ์

ซี.122 พ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

วันนี้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จัดขึ้นที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ในเวลา 08.30-16.00 น. โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 150 คน

เมื่อ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม กล่าวรายงานแล้ว

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เปิดการสัมมนา จากนั้น พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง บรรยายเรื่อง “ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย : วิเคราะห์ผลเสียสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

แล้ววิพากษ์และอภิปรายร่วมกันใน 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณ์ของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย

ประเด็นที่ 3 ผลเสียด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และด้านบริการประชาชน ที่เกิดจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

ประเด็นที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ช่วงนี้ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายสีมา สีมานันท์ กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ รวม 3 คนจะช่วยกันดำเนินการบนเวทีเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างหลากหลาย

ว่ากันถึงประเด็นที่ 1 รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณ์ของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยเสียก่อนเท่าที่คณะกรรมาธิการศึกษามาพบว่าเงื่อนไขทางความคิดของข้าราชการไทยส่วนใหญ่ คือ ความสำนึกทางชนชั้น ซึ่งยังยึดโยงกับความเชื่อในเรื่อง “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย” “การให้ความช่วยเหลือ-ความคุ้มครอง” “การฝากเนื้อฝากตัว” “การทดแทนบุญคุณ” “ข้าเก่าเต่าเลี้ยง” จึงเกิดระบบที่เรียกว่าเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าที่ต่างอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือตอบแทนกัน เจ้านายเก่านั้นก็ย่อมต้องมีเจ้านายเก่าของตน อีกทอดหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือตอบแทน ทำให้เกิดพัวพันไปทั้งระบบราชการและทำให้ระบบอุปถัมภ์ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่ในทุกวงราชการ

การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายในระบบราชการไทยยังมีการช่วยเหลือและผลักดันให้บุคคลที่เป็นพรรคพวก ญาติสนิท มิตรสหายได้เข้ามาอยู่ในระบบราชการและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความอาวุโส ความเหมาะสม และความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาเป็นความสัมพันธ์ ในเชิงผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพัน ทั้งในรูปแบบของเงิน สิทธิด้านต่างๆ ในสังคม การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการ เป็นต้น

วันพรุ่งนี้จะต่อด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และข้าราชการประจำ ซึ่งยังอยู่ในขอบข่ายของประเด็นที่ 1.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12แก้ระบบอุปถัมภ์ระบบราชการไทยคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้