ข่าว

วิดีโอ

วิจัยสุขภาพ

www.hsri.or.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างภาวะผู้นำในระบบวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ สร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ พัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เกี่ยวกับ สวรส. ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงานวิจัย ผลงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ร.บ. หน้าหลักงานวิจัย งานวิจัย เทรนด์วิจัย ห้องเรียนระบบสุขภาพ ทุนวิจัย สื่อเผยแพร่ ดาวน์โหลด ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลประชาชน สื่อสุขภาพ จุลสาร สวรส. กิจกรรมสุขภาพ ออกกำลังกาย อาหาร ปอกเปลือกงานวิจัย บริการสุขภาพ...

1 พ.ค. 2559 13:55 1 พ.ค. 2559 13:55 ไทยรัฐ