เขตเศรษฐกิจพิเศษ เออีซี..ลุยให้สุด

ข่าว

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ เออีซี..ลุยให้สุด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   2 พ.ค. 2559 05:01 น.

   “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” จิ๊กซอว์ ชิ้นสำคัญที่จะสร้างการกระจายรายได้ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ...ผลักดันให้ประเทศก้าวผ่าน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง

   ดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า ที่ผ่านมาเราพยายามประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคและเชื่อมโยงสู่ทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

   “หลังจากงานโอเพ่นเฮาส์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้นำคณะนักลงทุนกว่า 70 ราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว”

   พร้อมกันนี้ยังทำสื่อประชาสัมพันธ์...วีดิทัศน์แนะนำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 เขต แผ่นพับ หนังสือคู่มือนักลงทุน โดยทำทั้งหมด 4 ภาษา...ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เพื่อมอบให้สถานทูต...หน่วยงานของไทยในต่างประเทศ รวมถึงนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อแนะนำนักลงทุน

   74 ปี...กรมการค้าต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ดวงพร ย้ำว่า กรมการค้าต่างประเทศต้องเป็นที่พึ่งให้ผู้ประกอบการ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจการค้าของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เคียงคู่ผู้ประกอบการไทย

   ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะด้านการค้าในปัจจุบัน เป็นปัจจัยให้เกิดการลงทุน...การผลิตของโลกไปในทิศทางใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เงินทุน สินค้า บริการ สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนกันอย่างอิสระ กรมการค้าต่างประเทศยิ่งต้องจับตากระแสการค้าโลกอย่างใกล้ชิด

   “ยืนหยัดที่จะเป็นลมใต้ปีก นำพาผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจ”

   กรมการค้าต่างประเทศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่คอยพาผู้ประกอบการไทยสู่การค้าสากลด้วยการบริการที่มีความหลากหลาย นับตั้งแต่...การบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การออกบัตรประจำตัวผู้ส่งออก การออกหนังสือสำคัญการนำเข้า...ส่งออกประเภทต่างๆ

   เมื่อ “ผู้ประกอบการ” สามารถส่งออกได้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า การจับคู่ธุรกิจการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การให้คำปรึกษาด้านมาตรการการค้าต่างประเทศ

   และยังต้องจัดระเบียบ บริหารการนำเข้า...ส่งออกสินค้า

   นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทในการดำเนินมาตรการป้องกัน...ตอบโต้ทางการค้า เพื่อการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม ในการป้องกันพฤติกรรมการทุ่มตลาดที่เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อกีดกันทางการค้า ที่นับวันนานาประเทศต่างพร้อมที่จะตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย...เข้มงวดมากขึ้น

   ดวงพร บอกว่า เราเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายในการกำกับดูแล อำนวยความสะดวกทางการค้า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้บริการครอบคลุมทุกมิติความต้องการของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง

   กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ...การยื่นขอให้สหรัฐฯได้ทบทวนโครงการ GSP ประจำปี 2557 ทำให้สินค้าที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ มีมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น...“สินค้าเกษตร” 9 รายการ อาทิ กล้วยไม้สด ทุเรียนสด มะละกอแห้ง มะขามตากแห้ง

   สำหรับกรณียกเว้นเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ (CNL Waivers) สัดส่วนการนำเข้าเกินร้อยละ 50 มี 2 รายการ ได้แก่ มะพร้าวปรุงแต่ง ลวดทองแดง มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

   ขีดวงกระแสการค้าเมื่อเปิดประตูเออีซีก็เร่งส่งเสริม “การค้าชายแดน” รองรับอย่างแข็งขัน ข้อมูลการค้าชายแดนปี 2558 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,001,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกับปี 2557

   โดยการค้ากับมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49...เมียนมา มีสัดส่วนร้อยละ 21... สปป.ลาว มีสัดส่วนร้อยละ 18 และกัมพูชา มีสัดส่วนร้อยละ 12

   สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา คิดเป็นร้อยละ 13.7 รถยนต์...อุปกรณ์และส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 5.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 5.2

   ในปีนี้...การค้าชายแดน 3 เดือนแรก ช่วงมกราคมถึงมีนาคม มีมูลค่ารวม 254,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยเป็นการส่งออก 151,029 ล้านบาท...เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.42 นำเข้า 103,144 ล้านบาท...ลดลงร้อยละ 0.13 น่าสนใจว่าไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 47,884 ล้านบาท

   ที่สำคัญ...เราจะหยุดนิ่งไม่ได้ ยังคงต้องมุ่งมั่นผลักดันการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ต่อยอดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีอนาคตแนวโน้มการเติบโตสูง และยังมีความต้องการสินค้า การลงทุนจากเรา

   ดวงพร บอกอีกว่า ที่ต้องพูดถึงคือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการ Young Entrepreneur Network Development Program (Yen-D Program) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน... หนึ่งในแผนงาน กลยุทธ์เจาะตลาดอาเซียนเชิงลึก

   จัดฝึกอบรมไปแล้ว 4 รุ่น...รวม 240 คน ผลตอบรับ...ประสบความสำเร็จมาก หลังจบการอบรมไปแล้วนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีการร่วมลงทุน...จับคู่ทางธุรกิจระหว่างกัน มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

   ปีนี้จะต่อยอดเป็นซีซั่นที่ 2 เปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบการ ข้าราชการรุ่นใหม่จากไทยและประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการฯ รวม 320 คน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดการขยายผลทางการค้า การลงทุนอย่างยั่งยืน

   อีกประเด็นที่ต้องกล่าวถึงกรณีปัญหาน้ำซึมบ่อทราย...รั่วไปไม่รู้เท่าไหร่กับ “มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด”...มาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นำเข้าใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาด อันเกิดจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม

   ดวงพร บอกว่า กรมฯเตรียมยกร่างการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อแก้ปัญหาการหลบเลี่ยง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากภาคเอกชนเข้ามามากว่า...มีการส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยในลักษณะที่เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด

   “เรื่องนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ ทำให้ต้องมีการจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคเอกชน เพื่อให้การใช้มาตรการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

   เวทีการค้าโลกสุดแสนสลับซับซ้อน ต้องรู้เท่าทัน โอกาสมีอยู่แต่จะคว้าเอาไว้ได้หรือไม่นั้น เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพ...กึ๋นข้าราชการไทย ควบคู่ไปกับตัวบทกฎหมายที่ต้องปรับปรุงให้เท่าทันสถานการณ์.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 12:41 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์