วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชามติกับประชารัฐ

ร่างประกาศของ กกต. ได้ให้ความชัดเจนพอสมควร เรื่องใด “ทำได้” เรื่องใด “ทำไม่ได้” ในการแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องที่ทำได้คือการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ในเชิงวิชาการ การแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ชัดเจน ไม่กำกวม การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ พร้อมด้วยเหตุผล และการโพสต์และส่งต่อข้อมูลในเว็บไซต์ โดยไม่มีความเห็น

ส่วนเรื่องที่ทำไม่ได้คือ การให้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดมและข่มขู่ การทำหรือส่งสัญลักษณ์ที่เข้าลักษณะข้างต้น การจัดเวทีสัมมนาหรืออภิปรายในกลุ่มองค์กรที่มิใช่หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชน และมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทาง การเมือง และการชักชวนให้ใส่เสื้อติดสัญลักษณ์ในลักษณะรณรงค์ทั่วไป

ร่างประกาศของ กกต.แจงราย ละเอียดพอสมควร แต่ก็น่าจะยังมีปัญหาการตีความอยู่ดี เนื่องจากถ้อยคำใน พ.ร.บ.ประชามติหลายเรื่องมีความกำกวม ไม่ชัดเจน และอาจตีความต่างกันได้ ตัวอย่างเช่นคำว่า “รุนแรง ก้าวร้าว และปลุกระดม” การขึ้นป้ายหน้าบ้าน “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ” โดยไม่มีคำรุนแรงหรือก้าวร้าว เป็นการ “ปลุกระดม” หรือไม่?

การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย แม้แต่รัฐธรรมนูญ 2557 ของ คสช. ก็เขียนไว้ว่า “สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพ บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครอง ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

การที่ประชาชนทุกฝ่ายจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการออกกฎหมายสูงสุด เพื่อเป็นกติกาในการปกครองประเทศ ทำให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึก “เป็นเจ้าของ” รัฐธรรมนูญโดยแท้ และรู้สึกหวงแหน ถือได้ว่าเป็น “ประชารัฐ” อีกรูปแบบหนึ่ง

ก่อนออกเสียงประชามติ “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ควรเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจและโดยสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศแห่งความปรองดอง เพื่อให้ประชาชนได้ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง สามารถตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตน การออกเสียงไม่ควรอยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว

ในฐานะที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงน่าจะยึด “ทางสายกลาง” ในทางการเมือง ไม่สุดโต่งจนเกินไป รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อาจนำไปสู่ความปรองดอง ถ้าทุกฝ่ายยอมรับฟังความเห็นต่าง ไม่ควรมองผู้ที่เห็นต่างมุ่งที่จะล้มรัฐธรรมนูญ เป็นเพียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมของมนุษย์.

1 พ.ค. 2559 09:58 1 พ.ค. 2559 09:58 ไทยรัฐ