ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล แรงงาน โอดรายได้น้อย-มีหนี้ วอน รบ.ปรับให้เหมาะสม

ดุสิตโพล แรงงานระบุค่าแรงยังต่ำ ฝาก รบ.ปรับให้เหมาะสม เหตุค่าครองชีพสูง พ่วงคุ้มครองแรงงาน และจัดการนายจ้างเอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาด ขณะที่มองการเมืองยังวุ่น  ...

1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงาน รัฐบาลที่เข้ามาบริหารงานก็จะให้ความสำคัญและมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนแรงงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามในฐานะผู้ใช้แรงงาน คิดอย่างไร? กับ“แรงงานไทย” ณ วันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 84.58 เห็นว่า ค่าแรงต่ำ รายได้น้อย อันดับ 2 ร้อยละ 78.50 เห็นว่า การคุ้มครองแรงงานยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ สวัสดิการไม่ดี อันดับ 3 ร้อยละ 74.77 มีแรงงานหลากหลายอาชีพ มีทักษะและฝีมือ สามารถพัฒนาได้

ต่อข้อถาม ปัญหาของแรงงานไทย ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ร้อยละ 82.24 เห็นว่า ค่าแรงน้อย เงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน อันดับ 2 ร้อยละ 78.97 ระบุ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดูถูก ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันดับ 3 ร้อยละ 64.20 ระบุ ตกงาน ว่างงาน โดนแรงงานต่างด้าวแย่งงาน 

เมื่อถามว่า ผู้ใช้แรงงานมอง “การเมืองไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 76.64 เห็นว่า ยังคงวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกแยก อันดับ 2 เห็นว่า 71.50 มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่ตั้งใจทำงานและคนเห็นแก่ตัว และ อันดับ 3 ร้อยละ 69.63 เห็นว่า บ้านเมืองกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ขณะที่ ผู้ใช้แรงงานมอง “เศรษฐกิจไทย” ณ วันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 80.37 ระบุ ค่าครองชีพสูง ของแพง อันดับ 2 ร้อยละ 77.57 ระบุ เศรษฐกิจตกต่ำ ต่างชาติไม่กล้าลงทุน และ อันดับ 3 ร้อยละ 60.75 ระบุ กระทบต่อการจ้างงาน การทำงาน ค่าจ้างค่าแรง ต่อข้อถาม ผู้ใช้แรงงานมอง “สังคมไทย” เป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 79.91 ระบุ ความสามัคคีน้อยลง ทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้น อันดับ 2 ร้อยละ 68.69 ระบุ คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีน้ำใจ และ อันดับ 3 ร้อยละ 66.54 มีความเหลื่อมล้ำอย่างมาก คนรวย-คนจน

เมื่อถามว่า ผู้ใช้แรงงานมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ร้อยละ 44.86 ระบุ ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะ มีผลงานให้เห็น ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้มีอิทธิพล ดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 33.18 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะ ประชาชนยังเดือดร้อน ลำบาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 11.21 เชื่อมั่นมา เพราะ นายกรัฐมนตรีมีความเด็ดขาด ทำงานจริงจัง ตรงไปตรงมา เป็นรัฐบาลทหาร ฯลฯ อันดับ 4 ร้อยละ 10.75 ระบุ ไม่เชื่อมั่น เพราะ ปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก ยังบริหารงานได้ไม่ดีพอ ต่างชาติไม่เชื่อมั่น ฯลฯ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง สิ่งที่ผู้ใช้แรงงานอยากฝากบอก รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ อันดับ 1 ร้อยละ 70.09 ระบุ ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และค่าครองชีพปัจจุบัน อันดับ 2 ร้อยละ 66.36 ระบุ ควรมีการคุ้มครองดูแลแรงงาน มีสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น และ อันดับ 3 ร้อยละ 65.89 ระบุ ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบ.

ดุสิตโพล แรงงานระบุค่าแรงยังต่ำ ฝาก รบ.ปรับให้เหมาะสม เหตุค่าครองชีพสูง พ่วงคุ้มครองแรงงาน และจัดการนายจ้างเอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาด ขณะที่มองการเมืองยังวุ่น ... 1 พ.ค. 2559 08:36 1 พ.ค. 2559 09:33 ไทยรัฐ