มหาดไทย สั่งคุมเข้ม มาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

ข่าว

  มหาดไทย สั่งคุมเข้ม มาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

  ไทยรัฐออนไลน์

   6 เม.ย. 2559 12:39 น.

   มหาดไทย ห่วงใยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สั่งคุมเข้มทุกมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการเดินทาง ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”

   วันที่ 6 เม.ย. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลดังกล่าว

   โดย ศปถ.ได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-17 เมษายน 2559 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเร่งสำรวจแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย อาทิ จุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน ทางโค้ง ทางร่วม และทางแยก รวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามการกระทำผิดและเสริมสร้างวินัยจราจร ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย 

   2. ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 โดยกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้นภายใต้กลไกการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ส่วนกลาง) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง

   สำหรับมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และใช้แนวทาง “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งมีการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) 2. มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มีการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย และวางแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

   3. มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย 4. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง และรณรงค์ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

   และ 5. มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ มีการจัดเตรียมความพร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัยสำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็ว

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ได้เน้นย้ำให้ดูแลเป็นพิเศษ โดยให้ตั้งด่านตรวจและจุดบริการตามเส้นทางต่างๆ รวมทั้งประสานชุมชนให้ช่วยกันใช้มาตรการทางสังคมในรูปแบบ “การตั้งด่าน 1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ” เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ มีการประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งด้านการสนับสนุนการทำงานตามมาตรการและแนวทางที่กำหนด ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน

   ทั้งนี้ สำหรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้น้ำ โดยร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างประหยัดด้วยวิธีประพรมแทนการสาดน้ำใส่กัน และถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป และขอให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์