ข่าว

วิดีโอ

ห่วงละเมิดสิทธิไม่ต่ออายุบัตรผู้ค้างเงิน กยศ.

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง แนวทางการตามหนี้ กยศ. โดยสำรวจวันที่ 29-30 มี.ค. จากประชาชน 1,250 หน่วยตัวอย่างพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอของปลัดกระทรวงการคลังที่จะไม่ต่ออายุบัตรประชาชนของผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่ไม่ชำระเงินคืนนั้น ร้อยละ 30.32 เห็นด้วยมาก เพื่อให้ผู้ค้างชำระมีความรับผิดชอบมากขึ้น ร้อยละ 36.24 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป เป็นช่องโหว่ของการก่ออาชญากรรม ควรแก้ไขโดยวิธีอื่น เช่น เสียค่าปรับ หรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ส่วนคำถามที่กำหนดให้เจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายของผู้กู้ กยศ.นั้น พบว่า ร้อยละ 62.24 เห็นด้วยมาก เพราะถือว่ามีรายได้แน่นอนแล้ว และเป็นการบังคับจ่าย เมื่อยืมมาแล้วก็ต้องคืน ร้อยละ 6.72 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะบางคนยังมีรายได้น้อยอยู่ หากหักไปแล้วไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับความเห็นของประชาชนต่อสาเหตุของปัญหาการค้างชำระหนี้ กยศ. จำนวน 2 ล้านคน วงเงินคงค้าง 52,000 ล้านบาท พบว่า ร้อยละ 45.76 ผู้กู้มีรายได้น้อยไม่สามารถชำระหนี้ได้ รองลงมา ร้อยละ 31.04 เห็นว่าผู้กู้ไม่มีจิตสำนึก ร้อยละ 6.32 บทลงโทษไม่รุนแรงจึงไม่กลัว ร้อยละ 3.68 กยศ.ไม่มีประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ และคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะกำหนดบทลงโทษสถาบันการศึกษาที่มีผู้ค้างชำระหนี้ กยศ.จำนวนมาก ร้อยละ 15.52 เห็นด้วยมาก ร้อยละ 45.44 ไม่เห็นด้วยเลย.

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง แนวทางการตามหนี้ กยศ. ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอของปลัดกระทรวงการคลังที่จะไม่ต่ออายุบัตรประชาชนของผู้กู้กองทุน กยศ. แต่ไม่ชำระเงินคืนนั้น ร้อยละ 30.32 เห็นด้วยมาก 4 เม.ย. 2559 01:09 4 เม.ย. 2559 01:09 ไทยรัฐ