ม.6 เตรียมเฮ ธรรมศาสตร์ปรับวิธีรับตรง เคลียร์ชัดๆ ข้อสอบ TU STAR

ข่าว

  ม.6 เตรียมเฮ ธรรมศาสตร์ปรับวิธีรับตรง เคลียร์ชัดๆ ข้อสอบ TU STAR

  ไทยรัฐออนไลน์

   3 เม.ย. 2559 13:06 น.

   ฮือฮามากๆ เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับวิธีรับตรงรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดระบบการทดสอบที่เรียกว่า TU STAR โดยจะเปิดให้สอบ 8 ครั้งต่อปี นักเรียนมีสิทธิ์สอบกี่ครั้งก็ได้ และยังเลือกเอาคะแนนสูงสุดไปใช้ได้ด้วย โดยมหาวิทยาลัยหวังว่า วิธีรับตรงรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างบัณฑิตธรรมศาสตร์ให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21

   ทีนี้เรามีดูรายะเอียดในเชิงลึกกัน ว่าการปฏิรูปการทดสอบเพื่อโครงการรับตรง มีวัตถุประสงค์ ที่มาที่ไปของโครงการนี้อย่างไร

   รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มียุทธศาสตร์สำคัญในการผลิตบัณฑิตไปเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยคุณสมบัติตามแนว GREATS ทั้งนี้ เพื่อให้การรับบุคคลเข้าศึกษามีความครบถ้วนด้วยคุณภาพ และพร้อมตอบโจทย์เป้าหมายในการผลิตผู้นำ ในปีการศึกษา 2560 มธ.จึงถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านการสอบ TU STAR (TU Standardized Test of Aptitude Requirement) ซึ่งเป็นชุดข้อสอบรูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นวัดความสามารถของผู้สอบในเนื้อหาทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการวัดความสามารถทักษะการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณความเท่าทันโลกสมัยใหม่ และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

   โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ทั้งมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ตลอดจนคาดหวังว่า TUSTAR จะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาไทยในการสอบคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สะท้อนศักยภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริง

   มาถึงส่วนของข้อสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิบายว่า ข้อสอบ TU STAR ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

   1. ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา เป็นข้อสอบปรนัย ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการคิดอ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณความเท่าทันโลกสมัยใหม่ และการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ

   2. ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา เป็นข้อสอบปรนัย ประกอบด้วย 7 รายวิชา อันได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สายวิทย์) คณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สายศิลป์) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งขอบข่ายของเนื้อหาข้อสอบจะไม่เกินหลักสูตรการเรียนของระดับชั้น ม.6

   3. ความถนัดทางวิชาชีพ เป็นชุดข้อสอบที่มุ่งชี้วัดและคัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานั้นๆ อันจะนำไปสู่การได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ ความถนัดด้านรัฐศาสตร์ และความถนัดด้านสถาปัตยกรรม

   สำหรับข้อสอบ TU STAR ประกอบด้วย 8 เมนูข้อสอบ ประกอบไปด้วย STAR 01 ถึง STAR 08 โดยจะมีรายละเอียดรูปแบบข้อสอบที่แตกต่างกันไป

   - STAR 01 ค่าธรรมเนียม 450 บาท
   จะเป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 1

   - STAR 02 ค่าธรรมเนียม 450 บาท
   จะเป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 2

   - STAR 03 ค่าธรรมเนียม 400 บาท
   จะเป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา

   - STAR 04 ค่าธรรมเนียม 450 บาท
   จะเป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

   - STAR 05 ค่าธรรมเนียม 150 บาท
   จะเป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

   - STAR 06 ค่าธรรมเนียม 150 บาท
   จะเป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการในภาษาฝรั่งเศส

   - STAR 07 ค่าธรรมเนียม 150 บาท
   จะเป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์

   - STAR 08 ค่าธรรมเนียม 150 บาท
   จะเป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านความถนัดทางสถาปัตย์

   อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถเลือกสอบได้มากกว่า 1 เมนู ในการสอบแต่ละครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา โดยนักเรียนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเมนูข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ของ TU STAR

   ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มธ. มีกำหนดการจัดสอบ TU STAR 8 ครั้ง สำหรับการรับเข้าในปีการศึกษา 2560โดยการจัดสอบในครั้งแรกจะเปิดรับสมัครวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 และสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 และจะมีการจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนสามารถลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.TUSTAR.tu.ac.th

   สำหรับผลสอบ TU STAR มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ นักเรียนสามารถนำผลคะแนนในครั้งที่ดีที่สุด (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ใช้ผลสอบเฉพาะรอบเดือนตุลาคมเท่านั้น) มายื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่ประสงค์ได้เพียงคณะเดียวเท่านั้น ผ่านโครงการรับตรงปกติ พร้อมกันนี้สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิแล้ว มธ. จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ เป็นลำดับต่อไป

   สำหรับคณะที่ใช้ผลคะแนน TU STAR มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คณะ 44 หลักสูตร ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

   สำหรับนักเรียนที่สนใจ พี่แคมปัสแนะนำให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มธ.โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1822 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก TUSTAR

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 22:52 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์