ข่าว

วิดีโอ

พัทลุง จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์ พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ในการปกป้องแผ่นดินพัทลุง สมัยสงคราม 9 ทัพ รัชกาลที่ 1

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า วันที่ 2 เม.ย. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) อ.เมือง พัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานวางพวงมาลาสักการะพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ซึ่งจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ และมูลนิธิพระยาทุกข์ราษฎร์ (ช่วย) ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ที่ได้สร้างวีรกรรมในการปกป้องแผ่นดินเมืองพัทลุง รอดพ้นจากการถูกยึดครองโดยข้าศึกในสมัยสงคราม 9 ทัพ

ทั้งนี้ จากการที่พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ได้สร้างวีรกรรมอันแสดงออกถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละ และรักชาติ รักแผ่นดิน จึงเป็นที่ยกย่องนับถือของชาวพัทลุงทั่วไป และถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไป ดังนั้น ชาวจังหวัดพัทลุงจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา โดยมีการทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2536 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ชาวจังหวัดพัทลุง จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันกระทำสักการะพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) เป็นประเพณีสืบต่อตลอดมา

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ในการปกป้องแผ่นดินพัทลุง สมัยสงคราม 9 ทัพ รัชกาลที่ 1 2 เม.ย. 2559 13:47 2 เม.ย. 2559 18:44 ไทยรัฐ